Logo

News

PEZETARG NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI ŻŁOBEK GMINNY W DYDNI

18.12.2020

PRZETARG NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI 
 
Żłobek Gminny w Dydni,
Dydnia 212
36-204 Dydnia 
 
tel. (13) 430 32 53
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI 
 
I. Żłobek Gminny w Dydni, 36-204 Dydnia 212, ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest ”Dostawa żywności do kuchni Żłobka Gminnego w Dydni,  w celu przygotowania posiłków dla dzieci żłobkowych”
II. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
 Ogłoszenie nr 766696-N-2020 z dnia 14.12.2020 . 
Zamówienie o wartości PONIŻEJ 30 000,00 euro.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
III. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony BIP :  http://bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia/ bądź w Żłobku Gminnym w Dydni, 36-204 Dydnia 212 w godzinach od 700 do 1400.
IV. Przedmiotem zamówienia jest ”Dostawa żywności do kuchni Żłobka Gminnego w Dydni,  w celu przygotowania posiłków dla dzieci żłobkowych”
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba części 9. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części określone cyfrą rzymską i nazwą:
 
Część I  
Art. mleczarskie, – załącznik Nr 1 do SIWZ, CPV 15500000-3,
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
Część II  
Mięso, wędliny – załącznik Nr 2 do SIWZ, CPV 15100000-9,
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
Część III  
Art. głęboko mrożone – załącznik Nr 3 do SIWZ, CPV 15896000-5,
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
Część IV
Art. ogólno spożywcze – załącznik Nr 4 do SIWZ, CPV 15800000-6,
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
Część V  
Zboża, ziemniaki, – załącznik Nr 5 do SIWZ, CPV 03200000-3,
warzywa, owoce
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
Część VI  
Pieczywo, świeże – załącznik Nr 6 do SIWZ, CPV 15810000-9,
wyroby piekarskie
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
Część VI I 
Mąka zbożowa – załącznik Nr 7 do SIWZ, CPV 15612000-1,
i podobne produkty
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
Część VI I I
Oleje roślinne – załącznik Nr 8 do SIWZ, CPV 15411100-5,
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
Część IX
Żywność, napoje – załącznik Nr 9 do SIWZ, CPV 15000000-8,
i produkty pokrewne
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
 
2. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy po zamówieniu złożonym w formie pisemnej lub telefonicznie przez Zamawiającego, transportem i na koszt Wykonawcy do kuchni Żłobka Gminnego w Dydni, w dniach uzgodnionych z Zamawiającym.
V. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.
VI . Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:
1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 11 do SIWZ).
1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedze i doświadczenie niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz warunkiem udziału w postępowaniu jest: wykonanie , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swym rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. dostawom artykułów spożywczych tożsamych z przedmiotem oferty. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.(załącznik Nr 11 do SIWZ).
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym odpowiednim dla potrzeb przedmiotu zamówienia oraz warunkiem udziału jest: posiadanie środka transportu( chłodni- w przypadku artykułów wymagających chłodzenia) przystosowanego do przewozu artykułów spożywczych będących przedmiotów zamówienia, spełniającego obowiązujące wymogi sanitarne. 
Wykonawca złoży również oświadczenie , że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  Ocena spełnienia tego warunku  będzie dokonana według formuły spełnia- nie spełnia.  (załącznik Nr 11 do SIWZ).
1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy, że znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnych do wykonania przedmiotu. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. (załącznik Nr 11 do SIWZ).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy powinni dostarczyć wraz z ofertą.
1.  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
IX. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. Zamawiający wyznacza jedno kryterium ocena oferty - cena 100 % (C)
XI. Oferty należy składać w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Dydni, 36-204 Dydnia 212, w terminie do dnia 30-12-2020r. do godz 1000 , otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Żłobka Gminnego w Dydni 36-204 Dydnia 212, w dniu 30-12-2020r. o godz 1030
XII. Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
XIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIV. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
DOKUMENTACJA   POSTĘPOWANIA
O   UDZIELENIE   ZAMÓWIENIA   PUBLICZNEGO
 
(Przetarg nieograniczony)
 
”Dostawa żywności do kuchni Żłobka Gminnego w Dydni,  w celu przygotowania posiłków dla dzieci żłobkowych”
 
Spis dokumentacji:
 
SPECYFIAKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA,
OFERTA,
FORMULARZE CENOWE,
OŚWIADCZENIA,
WZÓR  UMOWY,
 
 
 
Z a t w i e r d z a m
 
                                                                                                      ….………………………
  
                                                                                              Dyrektor Żłobka Gminnego
                                                                                                       w Dydni
                                                                                                                 Dorota Bluj
Dydnia, dn. 14-12-2020r.
 
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  
”Dostawa żywności do kuchni Żłobka Gminnego w Dydni,  w celu przygotowania posiłków dla dzieci żłobkowych”
 
Oznaczenie sprawy: ŻGD.26.4/1.2020
 
Zamawiający:
Żłobek Gminny w Dydni
Dydnia 212
36-204 Dydnia 
tel. (13) 430 32 53
 
godziny urzędowania 630 – 1630
fax UG – 13 430 31 94
Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych        w przepisach na podstawie art. 11 us. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz .U. z 2010 r. Nr 113,  poz. 759  i Nr 161,  poz. 1078 z póżniejszymi zmianami).
 
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: 
”Dostawa żywności do kuchni Żłobka Gminnego w Dydni,  w celu przygotowania posiłków dla dzieci żłobkowych”.
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części 9.  Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części określone cyfrą rzymską, nazwą oraz klasyfikacją CPV: 
 
Część I  
Art. mleczarskie, – załącznik Nr 1 do SIWZ, CPV 15500000-3,
 
Część II  
Mięso, wędliny – załącznik Nr 2 do SIWZ, CPV 15100000-9,
 
Część III  
Art. głęboko mrożone – załącznik Nr 3 do SIWZ, CPV 15896000-5,  
 
Część IV
Art. ogólno spożywcze – załącznik Nr 4 do SIWZ, CPV 15800000-6,
 
Część V  
Zboża, ziemniaki, – załącznik Nr 5 do SIWZ, CPV 03200000-3,
warzywa, owoce
 
 
Część VI  
Pieczywo, świeże – załącznik Nr 6 do SIWZ, CPV 15810000-9,
wyroby piekarskie
 
Część VI I 
Mąka zbożowa – załącznik Nr 7 do SIWZ, CPV 15612000-1,
i podobne produkty
 
Część VI I I
Oleje roślinne – załącznik Nr 8 do SIWZ, CPV 15411100-3,
 
Część IX
Żywność, napoje – załącznik Nr 9 do SIWZ, CPV 15000000-8,
i produkty pokrewne
 
Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego w dzień poprzedzający dostawę do godz. 1200 , transportem  i na koszt Wykonawcy do kuchni Żłobka Gminnego w Dydni,  w dni wskazane przez Zamawiającego.
 
Oferowane produkty żywnościowe muszą  być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności, zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do  kontroli jakości artykułów spożywczych.
 
Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport   i magazynowanie.
 
Ilości podane w załączniku cenowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec niewielkiej zmianie (+, - 20%)w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości żywionych dzieci. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia publicznego, w domyśle, wskazaniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia publicznego, tj. produktów innych producentów niż wymienione w SIWZ z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe były co najmniej takie same jak parametry i cechy produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia publicznego. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego specyfikację produktu równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, która ma zawierać wyszczególnione cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez Zamawiającego  (skład, wagę, gramaturę itp.). 
UWAGA: Jeżeli zaoferowane artykuły będą posiadały parametry gorsze od wymaganych                         w opisie przedmiotu zamówienia publicznego , Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie                 art. 89 ust. 1 pkt  2 ustawy prawo zamówień publicznych. Ciężar udowodnienia, że zaoferowane przez Wykonawcę artykuły odpowiadają wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
 
Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w wersji elektronicznej,
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
w razie pełnego wykonania zakresu ilościowego, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6-7).
 
Termin wykonania zamówienia
Część I – Art. mleczarskie: 
dostawy w okresie 8m-cy od podpisania umowy,
od poniedziałku do piątku, oprócz świąt i dni wolnych, w godz. 600  do  700,
 
Część II – Mięso, wędliny:
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
od poniedziałku do piątku, oprócz świąt i dni wolnych, w godz. 600  do  630,
 
Część III – Art. głęboko mrożone:
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
1 raz  na dwa tygodnie w godz. 700 do 1400,
 
Część IV – Art. ogólno spożywcze:
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
od poniedziałku do piątku, oprócz świąt i dni wolnych, w godz. 600  do  700,
 
Część V – Zboża, ziemniaki, warzywa i owoce,:
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
2 razy w tygodniu w godz. 600 do 1400,
 
Część VI – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie:
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
od poniedziałku do piątku, oprócz świąt i dni wolnych, w godz. 600  do  800,
 
Część VII – Mąka zbożowa i podobne produkty:
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
1 raz na dwa tygodnie w godz. 600  do  700,
 
Część VIII – Oleje roślinne:
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
1 raz w tygodniu w godz. 600 do 700,
 
Część IX – Żywność, napoje i produkty pokrewne:
dostawy w okresie 8 m-cy od podpisania umowy,
od poniedziałku do piątku, oprócz świąt i dni wolnych, w godz. 600  do  700,
 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis spo­sobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
Posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 11 do SIWZ).
Posiadania  wiedzy  i doświadczenia. 
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 11 do SIWZ).
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (załącznik Nr 11 do SIWZ). 
Sytuacji ekonomicznej  i finansowej. 
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (załącznik Nr 11 do SIWZ).
Z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców którzy podlegają  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na   podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie warunków metodą  „spełnia" -  „nie spełnia" na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Wykaz  oświadczeń i dokumentów  jakie  Wykonawcy    winni   dostarczyć  w celu potwierdzenia spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu oraz wymagane przez zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 11 do SIWZ).
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu (załącznik Nr 12 do SIWZ).
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
       Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginałów  lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów , wskazanie osób do porozumiewania się z Wykonawcami
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy    od 630 do 1530 w dni robocze.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą  elektroniczną, papierową i faxu . Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faxu.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem składania ofert.
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Monika Sokołowska (w godz. od 600 do 1330 , nr tel. 784 026 142).
 
Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
 
Termin związania ofertą
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
Opis sposobu przygotowywania ofert
Na ofertę na każdą część zamówienia od I do IX składają się   następujące elementy:
Formularz ofertowy (załącznik nr 10 do SIWZ taki sam  dla każdej części, w którym Wykonawca w miejscu wykropkowanym wpisuje cyfrę i nazwę części zamówienia na którą składa ofertę).
Formularz cenowy - inny dla każdej części ( Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 9).
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 11 do SIWZ, Wykonawca składa dla każdej części).
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik Nr 12 do SIWZ, Wykonawca składa dla każdej części).
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  ( składa każdy Wykonawca).
Wykonawca składa 1 ofertę na jedną część (po 1 ofercie na dowolną ilość części).
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane   przez osoby podpisujące ofertę. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nie istniejącą.
Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru,
W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów  przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze - do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt 5.
Oferta musi być kompletna, strony ponumerowane i zabezpieczone przed    zdekompletowaniem (np. zszyte).
Wykonawca składa ofertę, która obejmuje wszystkie dokumenty określone w SIWZ.
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  (dz. U.nr 153, poz1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca obowiązany jest  umieścić ofertę w zaklejonym nienaruszonym opakowaniu z   napisem : Oferta, ”Dostawa żywności do kuchni Żłobka Gminnego w Dydni,  w celu przygotowania posiłków dla dzieci żłobkowych” -  nie otwierać przed dniem 30-12-2020r. godz.10.30
 
 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Miejscem składania ofert jest: 
Żłobek Gminny w Dydni, 
36-204 Dydnia 212,
Oferty należy składać do dnia 30-12-2020r. do godz. 1000. 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Żłobek Gminny w Dydni 36-204 Dydnia 212,
dnia 30-12-2020 r. godz. 1030.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak powyżej. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona  „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z  kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczą ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
Wykonawca , który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert, informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.
 
Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek VAT i podaje tę cenę w formularzu oferty (Załącznik Nr 10 do SIWZ).
Cena oferty brutto, która posłuży Zamawiającemu do wyboru oferty najkorzystniejszej  wynika   z sumy wartości  wszystkich asortymentów w formularzu cenowym dla każdej części zamówienia.
Wykonawca musi wypełnić każdą pozycję formularza cenowego. Nie wypełnienie wszystkich pozycji formularza cenowego przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe produktów, mu­szą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze).
Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 
Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty  niezwłocznie zawiadamiając o tym  wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Wykonawca  w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 – w takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę.
W toku dokonywania badanie oferty i oceny ofert – Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Każda część zamówienia od I do IX będzie oceniana oddzielnie.
Zamawiający wyznacza 1 kryterium oceny ofert dla wszystkich części, którym jest: 
Cena – 100 %
Sposób oceniania ofert:
Do porównania i oceny ofert każdej części w kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór:
 
          Cena brutto oferty  najniższej
Wartość punktowa ceny  =  -----------------------------------------  x  100
   Cena brutto oferty wyliczanej
 
Oferty złożone dla poszczególnych części  zostaną przeliczone według powyższego wzoru.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę z najwyższą liczbą punktów dla każdej części zamówienia oddzielnie.
 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać do­pełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, dla każdej części oddzielnie, zamawia­jący zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
Wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części oddzielnie , podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru; nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację  przyznaną Wykonawcom.
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone dla każdej części , podając uzasadnienie faktyczne  i prawne,
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania dla każdej części o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Terminie, określonym zgodnie z art. 94  po którego upływie, umowa o zamówienie publiczne może być zawarta.
 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danej  części , bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93  ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
Istotne  dla  stron postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej umowy
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 13 do SIWZ.
 
Środki  ochrony   prawnej  przysługujące  Wykonawcy  w  toku    postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy o Zamówieniach  Publicznych  przysługują środki ochrony prawnej , na zasadach określonych  w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
 
 
 
.......................................... ...........................................
Sporządził: Zatwierdził:
 
Załączniki:
 
zał. nr 1 Formularz cenowy, Część I – Art. Mleczarskie, 
zał. nr 2 Formularz cenowy, Część II – Mięso, wędliny,
zał. nr 3 Formularz cenowy, Część III – Mrożonki,
zał. nr 4 Formularz cenowy, Część IV – Art. ogólno spożywcze,
zał. nr 5 Formularz cenowy, Część V – Warzywa owoce,
zał. nr 6 Formularz cenowy, Część VI – Pieczywo,
zał. nr 7 Formularz cenowy, Część VII – Mąka zbożowa,
zał. nr 8 Formularz cenowy, Część VIII – Oleje roślinne,
zał. nr 9 Formularz cenowy, Część IX – Żywność, napoje i produkty pokrewne
zał. nr 10 Formularz oferty,
zał. nr 11 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
zał. nr 12 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
zał. nr 13 Wzór umowy.         
 
W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONIZNY: 784026142
 

ZAPRASZAMY

Tel: 13 430 32 53

Skrzynka na sygnały

Wypełnij Odpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Numery telefonów:
Grupa I
798962708
Grupa II
13 430 32 53
Grupa III
789 023 190
Przedszkolna kuchnia
789 028 880
 
 
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.