Logo

News

Procedury bezpieczeństwa pracy Żłobka Gminnego

07.05.2020

Procedury bezpieczeństwa pracy Żłobka Gminnego w Dydni

 w czasie epidemii oraz zagrożenia zdrowia

 dzieci i pracowników przedszkola.

 

  Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
30 kwietnia 2020r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r poz.59, oraz z 2020r, poz. 322, 374 i 567)

 

Organizacja pracy

 1. Żłobek rozpoczyna swoją działalność z dniem 11 maja 2020r po przerwie
  w funkcjonowaniu od 16 marca 2020r spowodowanej epidemią koronawirusa.
 2. W sali nie może przebywać więcej niż 1 dziecko( wliczając w to opiekunów)  na 4 m2.
 3. W jednej grupie przebywają dzieci zbliżone wiekowo.
 4. W salach, w których przebywają dzieci znajdują się tylko takie sprzęty, zabawki, przybory, przyrządy sportowe, które dają się łatwo zdezynfekować i wyczyścić.
 5. Opiekunowie dzieci starają się zachowywać dystans między sobą min. 1,5 m.
 6. Dzieciom nie wolno przynosić do żłobka swoich zabawek, przytulanek z domu, jak również wynosić ze żłobka  prac artystycznych czy innych wytworów pracy.
 7. Dziecko do żłobka przyprowadza rodzic lub inny opiekun, zabezpieczony w rękawiczki
   i maseczkę z zachowaniem min. 2-metrowego dystansu od innych dzieci, rodziców, opiekunów.
 8. Rodzice wchodzą do żłobka tylko do wiatrołapu, gdzie po pomiarze dziecku temperatury, dziecko przejmuje opiekun i wprowadza do szatni.
 9. Pomiary temperatury dzieci i opiekunów notowane są w kartach temperatur.
 10. W określonym miejscu dostępne są numery telefonów konieczne do szybkiej komunikacji
  z rodzicami.
 11. Do żłobka przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 12. Mierzenie temperatury odbywa się za zgoda rodziców termometrem bezdotykowym.
 13. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury oraz występujących objawów chorobowych ( kaszel, katar, biegunka, wysypki, itp.) dziecko zostaje cofnięte do domu.
 14.  W szatni dziecko zmienia strój domowy na strój żłobka przy wyjściu strój żłobkowy na strój domowy.
 15. Dzieci zajmują w szatni półki z zachowaniem dystansu.
 16. Dzieci do żłobka przyprowadzają tylko zdrowi rodzice/opiekunowie. Zaleca się aby
   w miarę możliwości były to te same osoby.
 17. Nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki, w rodzinie którego są osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 18. Do żłobka nie wolno wchodzić osobom postronnym bez istotnej potrzeby.
 19. Sale są wietrzone często, podczas zajęć, wyjść z budynku, wyjść do łazienki (co godzinę).
 20. W miarę możliwości ( ładna pogoda) dzieci często wychodzą na plac zabaw.
 21. Organizacja wyjść zapewni przebywanie na placu zabaw i placu przed budynkiem tylko grupie żłobka.
 22. Po zejściu grupy z placu zabaw sprzęty i urządzenia są dezynfekowane.
 23. Nie będą organizowane spacery i wyjścia poza teren żłobka.
 24. Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci pod opiekąopiekunów  podczas zajęć w żłobku.
 25. Rodzice dzieci korzystających z usługżłobka w czasie sanitarnego rygoru zostaną zobligowani do zapoznania się z obowiązującymi procedurami, przepisami  prawa i podpisania odpowiednich dokumentów.

Żywienie dzieci

 1. Poza ogólną procedura uwzględnioną w HACCP zaleca się aby na terenie kuchni oraz zmywalni przebywała tylko jedna osoba.
 2. W pracy kuchni żłobka będzie położony duży nacisk na higienę pracy( środki ochrony osobistej pracowników, mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, sprzętu, opakowań dostarczanych produktów, naczyń) jak również dystans stanowisk pracy.
 3. Czynności związane z przygotowaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej, fartuchu oraz w rękawiczkach jednorazowych.
 4. Do kuchni nie wchodzą osoby z personelu opiekuńczego i pozostała obsługa oraz osoby postronne.
 5. Dostawcy towaru przekazują towar intendentowi  przed wejściem do kuchni (przedsionek).
 6. Przy wydawaniu posiłków pracownicy kuchni nie maja kontaktu bezpośredniego
   z dziećmi.
 7. Posiłki dzieci będą spożywać w salach, w których przebywają z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
 8. Podwieczorki dzieci spożywają na terenie żłobka.
 9. Przed i po posiłku blaty stolików są myte i dezynfekowane.
 10. Naczynia są myte i wyparzane w zmywarko- wyparzarce.

Higiena i dezynfekcja pomieszczeń

 1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk (dostępna informacja).
 2. Dzieci i wszyscy pracownicy żłobka często myją ręce a pracownicy dodatkowo dezynfekują.
 3. Prace porządkowe są monitorowane pod kątem wysokiej higieny i dezynfekcji powierzchni dotykowych, powierzchni płaskich, ze szczególnym naciskiem na miejsca najbardziej dostępne.
 4. Pomieszczenia dezynfekowane są wietrzone przez okres czasu zalecany przez producenta środków używanych do dezynfekcji.

Środki i metody ochrony osobistej pracowników

 1. Do pracy przychodzą tylko zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Pracownicy żłobka zobowiązani są do pomiaru temperatury przed wyjściem do pracy oraz raz w ciągu dnia.
 3. Pracownicy żłobka są zaopatrzeni w odzież ochronną, maseczki, rękawiczki.
 4. Pranie odzieży ochronnej odbywa się na terenie żłobka.
 5. W razie konieczności wyjścia pracownika z kuchni, z sali , czy wejścia osoby trzeciej zakładane są jednorazowe fartuchy ochronne, maseczki, rękawiczki.
 6. W pomieszczeniach sanitarnych dostępne są w widocznym miejscu zasady prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach do dezynfekcji instrukcje.
 7. Łazienki i toalety są  dezynfekowane na bieżąco.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika

 1. W budynku żłobka zostało przygotowane i oznaczone pomieszczenie do izolacji osoby, u której wystąpiły objawy chorobowe.
 2. W pomieszczeniach izolacji znajdują się środki ochrony osobistej (fartuchy, rękawiczki, maseczki) oraz płyny do dezynfekcji.
 3. W przypadku konieczności odizolowania dziecka niezwłocznie zostają poinformowani o tym fakcie rodzice.
 4. Rodzice powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze żłobka i poinformować osobiście sanepid oraz zastosować się do poleceń wydanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

        Procedura postępowania w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 1. Każdy pracownik zna procedurę postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem (podpis pracownika).
 2. W razie wystąpienia niepokojących objawów w domu nie mogą przychodzić do pracy. Powinni skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie pogarszania się zdrowia z numerem 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 3. W razie wystąpienia niepokojących objawów u pracownika będącego w pracy, należy odsunąć go od wykonywanej pracy, odizolować w pomieszczeniu izolacji. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci do żłobka, powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do wydawanych instrukcji
  i poleceń służb.
 4. Należy ustalić listę osób kontaktujących się z osobą podejrzaną o zakażenie.
 5. Obszar, w którym poruszała się osoba zakażona należy wysprzątać i zdezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowe.
 6. Należy stosować się do poleceń i zaleceń czy należy wdrożyć dodatkowe procedury.
 7. W żłobku w określonym miejscu zostały wywieszone numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 8. W żłobku na bieżąco śledzone są informacje Głównego Inspektora Sanitarnego
   i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus                   a także przepisy obowiązującego prawa.

Procedury bezpieczeństwa pracy Gminnego Żłobka w Dydni

w czasie epidemii oraz zagrożenia zdrowia dla rodziców.

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
30 kwietnia 2020r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r poz.59, oraz z 2020r, poz. 322, 374 i 567)

 1. Do żłobka przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych
 2. Dziecko przyprowadzane jest przez zdrowych rodziców i opiekunów.
 3. Dziecko do żłobka przyprowadza rodzic lub inny opiekun, zabezpieczony
  w rękawiczki i maseczkę z zachowaniem min. 2-metrowego dystansu od innych dzieci, rodziców, opiekunów.
 4. Rodzic ma obowiązek dezynfekować ręce przed wejściem do budynku i po jego opuszczeniu.
 5. Przyprowadzając dziecko rodzic dzwoni dzwonkiem i czeka na opiekuna, który zabierze dziecko do szatni.
 6. Przy odbiorze dziecka, rodzic również dzwoni dzwonkiem i czeka na przyprowadzenie dziecka.
 7. Czytnik obsługuje tylko rodzic po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
 8. Rodzice wchodzą do żłobka tylko do korytarza/wiatrołapu, gdzie po pomiarze dziecku temperatury, dziecko przejmuje pomoc nauczyciela i wprowadza do szatni.
 9. Dziecko w szatni zmienia strój, w którym przyszedł, na strój żłobkowy, a przy wyjściu do domu ze żłobkowego na domowy. 
 10. Na teren budynku Żłobka wpuszczane jest tylko jedno dziecko. Następne wpuszczane jest gdy poprzednie opuści szatnię. Podobnie podczas odbioru dzieci.
 11. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic czeka na odbiór dziecka przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 12. Obowiązuje systematyczne uzupełnianie ubrań, uwzględniając 2 dniowe wyprzedzenie.
 13. Dzieciom nie wolno przynosić do żłobka swoich zabawek, przytulanek czy innych zbędnych rzeczy z domu, jak również wynosić ze żłobka prac artystycznych czy innych wytworów pracy.
 14. W ramach szybkiej komunikacji pracownicy mogą kontaktować się z rodzicami. Prosimy o częste sprawdzanie połączeń.
 15. Po wyjściu ze żłobka rodzice i dzieci mają bezwzględny zakaz udawania się na plac zabaw.
 16. Podwieczorki będą zjadane tylko w żłobku (nie ma na wynos).
 17. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury oraz występujących objawów chorobowych ( kaszel, katar, biegunka, wysypki, itp.) dziecko zostaje cofnięte do domu.
 18. W przypadku konieczności odizolowania dziecka niezwłocznie zostają poinformowani
  o tym fakcie rodzice.
 19. Rodzice powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze żłobka i poinformować osobiście sanepid oraz zastosować się do poleceń wydanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną.
 20. Rodzice zobowiązani są do codziennego informowania opiekunów o stanie zdrowia dziecka oraz do podania informacji, czy ktoś z jego otoczenia nie został objęty kwarantanną i w ciągu ostatnich 14 dni nie wrócił z zagrożonych terenów.
 21. Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani się do ścisłego stosowania i przestrzegania procedur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY

Tel: 13 430 32 53

Skrzynka na sygnały

Wypełnij Odpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Numery telefonów:
Grupa I
798962708
Grupa II
13 430 32 53
Grupa III
789 023 190
Przedszkolna kuchnia
789 028 880
 
 
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.