Logo

News

Procedury bezpieczeństwa pracy Samorządowego Przedszkola w Dydni

07.05.2020

Procedury bezpieczeństwa pracy Samorządowego Przedszkola w Dydni

 w czasie epidemii oraz zagrożenia zdrowia

 dzieci i pracowników przedszkola.

 

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
30 kwietnia 2020r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r poz.59, oraz z 2020r, poz. 322, 374 i 567)

 

Organizacja pracy

 1. Przedszkole rozpoczyna swoją działalność z dniem 11 maja 2020r po przerwie
  w funkcjonowaniu od 16 marca 2020r spowodowanej epidemią koronawirusa.
 2. Zostają uruchomione dwie grupy, każda w osobnym budynku.
 3. Do każdej grupy zostają przydzieleni nauczyciele i opiekunowie, którzy nie będą się przemieszczać między grupami. Opiekunowie dzieci starają się zachowywać dystans między sobą min. 1,5 m.
 4. Do przedszkola będą przyjmowane dzieci obydwojga rodziców pracujących, studiujących
  w systemie dziennym oraz oczekujących na uruchomienie zakładu pracy rodzica.
 5. W sali nie może przebywać więcej niż 1 dziecko( wliczając w to opiekunów)  na 4 m2.
 6. W jednej grupie przebywają dzieci zbliżone wiekowo.
 7. W salach, w których przebywają dzieci znajdują się tylko takie sprzęty, zabawki, przybory, przyrządy sportowe, które dają się łatwo zdezynfekować i wyczyścić.
 8. Dzieciom nie wolno przynosić do przedszkola swoich zabawek, przytulanek z domu, jak również wynosić z przedszkola prac artystycznych czy innych wytworów pracy.
 9. Dziecko do przedszkola przyprowadza rodzic lub inny opiekun, zabezpieczony w rękawiczki
   i maseczkę z zachowaniem min. 2-metrowego dystansu od innych dzieci, rodziców, opiekunów.
 10. Rodzice wchodzą do przedszkola tylko do korytarza/wiatrołapu, gdzie po pomiarze dziecku temperatury, dziecko przejmuje pomoc nauczyciela i wprowadza do szatni.
 11. Pomiary temperatury dzieci i opiekunów notowane są w kartach temperatur.
 12. W określonym miejscu dostępne są numery telefonów konieczne do szybkiej komunikacji
  z rodzicami.
 13. Do przedszkola przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 14. Mierzenie temperatury odbywa się za zgoda rodziców termometrem bezdotykowym.
 15. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury oraz występujących objawów chorobowych ( kaszel, katar, biegunka, wysypki, itp.) dziecko zostaje cofnięte do domu.
 16.  W szatni dziecko zmienia strój domowy na strój przedszkolny/ przy wyjściu strój przedszkolny na strój domowy.
 17. Dzieci zajmują w szatni półki z zachowaniem dystansu.
 18. Dzieci do przedszkola przyprowadzają tylko zdrowi rodzice/opiekunowie. Zaleca się aby
   w miarę możliwości były to te same osoby.
 19. Nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki, w rodzinie którego są osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 20. Do przedszkola nie wolno wchodzić osobom postronnym bez istotnej potrzeby.
 21. Sale są wietrzone często, podczas zajęć, wyjść z budynku, wyjść do łazienki (co godzinę).
 22. W miarę możliwości ( ładna pogoda) dzieci często wychodzą na plac przedszkolny.
 23. Organizacja wyjść zapewni przebywanie na placu zabaw i placu przed budynkiem tylko jednej grupy (rotacja grup).
 24. Po zejściu grupy z placu zabaw sprzęty i urządzenia są dezynfekowane.
 25. Nie będą organizowane spacery i wyjścia poza teren przedszkola.
 26. Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci pod opieka nauczycieli  podczas zajęć przedszkolnych.
 27. Rodzice dzieci korzystających z miejsc w przedszkolu w czasie sanitarnego rygoru zostaną zobligowani do zapoznania się z obowiązującymi procedurami, przepisami  prawa i podpisania odpowiednich dokumentów.

Żywienie dzieci

 1. Poza ogólną procedura uwzględnioną w HACCP zaleca się aby na terenie kuchni oraz zmywalni przebywała tylko jedna osoba.
 2. W pracy kuchni przedszkolnej będzie położony duży nacisk na higienę pracy( środki ochrony osobistej pracowników, mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, sprzętu, opakowań dostarczanych produktów, naczyń) jak również dystans stanowisk pracy.
 3. Czynności związane z przygotowaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej, fartuchu oraz w rękawiczkach jednorazowych.
 4. Do kuchni nie wchodzą osoby z personelu opiekuńczego, nauczyciele i pozostała obsługa oraz osoby postronne.
 5. Dostawcy towaru przekazują towar intendentowi  przed wejściem lub w przedsionku pomieszczeń kuchennych.
 6. Przy wydawaniu posiłków pracownicy kuchni nie maja kontaktu bezpośredniego
   z dziećmi.
 7. Posiłki dzieci będą spożywać w salach, w których przebywają z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
 8. Podwieczorki dzieci spożywają na terenie przedszkola.
 9. Przed i po posiłku blaty stolików są myte i dezynfekowane.
 10. Naczynia są myte i wyparzane w zmywarko- wyparzarce.
 11. Wodę z dystrybutorów dzieciom podaje tylko opiekun lub nauczyciel.

Higiena i dezynfekcja pomieszczeń

 1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk (dostępna informacja).
 2. Dzieci i wszyscy pracownicy przedszkola często myją ręce a pracownicy dodatkowo dezynfekują.
 3. Prace porządkowe są monitorowane pod kątem wysokiej higieny i dezynfekcji powierzchni dotykowych, powierzchni płaskich, ze szczególnym naciskiem na miejsca najbardziej dostępne.
 4. Pomieszczenia dezynfekowane są wietrzone przez okres czasu zalecany przez producenta środków używanych do dezynfekcji.

Środki i metody ochrony osobistej pracowników

 1. Do pracy przychodzą tylko zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do pomiaru temperatury przed wyjściem do pracy oraz raz w ciągu dnia.
 3. Pracownicy przedszkola są zaopatrzeni w odzież ochronną, maseczki, rękawiczki.
 4. Pranie odzieży ochronnej odbywa się na terenie przedszkola.
 5. W razie konieczności wyjścia pracownika z kuchni, sali przedszkolnej, czy wejścia osoby trzeciej zakładane są jednorazowe fartuchy ochronne, maseczki, rękawiczki.
 6. W pomieszczeniach sanitarnych dostępne są w widocznym miejscu zasady prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach do dezynfekcji instrukcje.
 7. Łazienki i toalety są  dezynfekowane na bieżąco.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika

 1. W każdym budynku przedszkolnym zostało przygotowane i oznaczone pomieszczenie do izolacji osoby, u której wystąpiły objawy chorobowe.
 2. W pomieszczeniach izolacji znajdują się środki ochrony osobistej (fartuchy, rękawiczki, maseczki) oraz płyny do dezynfekcji.
 3. W przypadku konieczności odizolowania dziecka niezwłocznie zostają poinformowani o tym fakcie rodzice.
 4. Rodzice powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola i poinformować osobiście sanepid oraz zastosować się do poleceń wydanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

        Procedura postępowania w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 1. Każdy pracownik zna procedurę postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem (podpis pracownika).
 2. W razie wystąpienia niepokojących objawów w domu nie mogą przychodzić do pracy. Powinni skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie pogarszania się zdrowia z numerem 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 3. W razie wystąpienia niepokojących objawów u pracownika będącego w pracy, należy odsunąć go od wykonywanej pracy, odizolować w pomieszczeniu izolacji. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola, powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do wydawanych instrukcji
  i poleceń służb.
 4. Należy ustalić listę osób kontaktujących się z osobą podejrzaną o zakażenie.
 5. Obszar, w którym poruszała się osoba zakażona należy wysprzątać i zdezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowe.
 6. Należy stosować się do poleceń i zaleceń czy należy wdrożyć dodatkowe procedury.
 7. W przedszkolu w określonym miejscu zostały wywieszone numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 8. W przedszkolu na bieżąco śledzone są informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirusa także przepisy obowiązującego prawa.

 

PROCEDURY DLA RODZICÓW

Procedury bezpieczeństwa pracy Samorządowego Przedszkola w Dydni

 w czasie epidemii oraz zagrożenia zdrowia dla rodziców.

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
30 kwietnia 2020r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r poz.59, oraz z 2020r, poz. 322, 374 i 567)

 1. Do przedszkola przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych
 2. Dziecko przyprowadzane jest przez zdrowych rodziców i opiekunów.
 3. Dziecko do przedszkola przyprowadza rodzic lub inny opiekun, zabezpieczony
  w rękawiczki i maseczkę z zachowaniem min. 2-metrowego dystansu od innych dzieci, rodziców, opiekunów. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę.
 4. Rodzic ma obowiązek dezynfekować ręce przed wejściem do budynku i po jego opuszczeniu.
 5. Przyprowadzając dziecko rodzic dzwoni dzwonkiem i czeka na opiekuna, który zabierze dziecko do szatni.
 6. Przy odbiorze dziecka, rodzic również dzwoni dzwonkiem i czeka na przyprowadzenie dziecka.
 7. Czytnik obsługuje tylko rodzic po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
 8. Rodzice wchodzą do przedszkola tylko do korytarza/wiatrołapu, gdzie po pomiarze dziecku temperatury, dziecko przejmuje pomoc nauczyciela i wprowadza do szatni.
 9. Dziecko w szatni zmienia strój, w którym przyszedł, na strój przedszkolny, a przy wyjściu do domu z przedszkolnego na domowy.  
 10. Na teren budynku Przedszkola wpuszczane jest tylko jedno dziecko. Następne wpuszczane jest gdy poprzednie opuści szatnię. Podobnie podczas odbioru dzieci.
 11. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic czeka na odbiór dziecka przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 12. Obowiązuje systematyczne uzupełnianie ubrań, uwzględniając 2 dniowe wyprzedzenie.
 13. Dzieciom nie wolno przynosić do przedszkola swoich zabawek, przytulanek czy innych zbędnych rzeczy z domu, jak również wynosić z przedszkola prac artystycznych czy innych wytworów pracy.
 14. W ramach szybkiej komunikacji pracownicy mogą kontaktować się z rodzicami. Prosimy o częste sprawdzanie połączeń.
 15. Po wyjściu z przedszkola rodzice i dzieci maja bezwzględny zakaz udawania się na plac zabaw.
 16. Podwieczorki będą zjadane tylko w przedszkolu (nie ma na wynos).
 17. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury oraz występujących objawów chorobowych ( kaszel, katar, biegunka, wysypki, itp.) dziecko zostaje cofnięte do domu.
 18. W przypadku konieczności odizolowania dziecka niezwłocznie zostają poinformowani
  o tym fakcie rodzice.
 19. Rodzice powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola i poinformować osobiście sanepid oraz zastosować się do poleceń wydanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną.
 20. Rodzice zobowiązani są do codziennego informowania opiekunów o stanie zdrowia dziecka oraz do podania informacji, czy ktoś z jego otoczenia nie został objęty kwarantanną i w ciągu ostatnich 14 dni nie wrócił z zagrożonych terenów.
 21. Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani się do ścisłego stosowania i przestrzegania procedur .

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY

Tel: 13 430 32 53

Skrzynka na sygnały

Wypełnij Odpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Numery telefonów:
Grupa I
798962708
Grupa II
13 430 32 53
Grupa III
789 023 190
Przedszkolna kuchnia
789 028 880
 
 
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.