Logo

News

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

12.02.2018

ZASADY REKRUTACJI

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W DYDNI

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2017 r. poz.59).

 3. Statut Samorządowego Przedszkola w Dydni.

 

Zasady rekrutacji:

 

 

1. Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o :

organie prowadzącym - rozumie się przez to Gminę Dydnia,

przedszkolu – rozumie się przez to Samorządowe Przedszkole w Dydni,

dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Dydni,

rodzicu – rozumie się przez to rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka,

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny, zgodnie z przyjętym i ogłoszonym harmonogramem rekrutacji.

 2. W ramach postępowania rekrutacyjnego dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzi 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

 3. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając ją na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.

 4. Rodzice składają wniosek wraz z załącznikami osobiście bezpośrednio w placówce – wzory niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie przedszkola.

 5. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz nowo przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 6. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

 7. Dzieci, których rodzice złożyli deklarację, o której mowa w pkt. 7 maja zagwarantowane miejsce w przedszkolu.

 8. Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i może być przeprowadzona etapami.

  W pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 pkt 2. ustawy – Prawo Oświatowe.

  W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w załączniku do Uchwały nr XXX/205/2017 z dnia 23 marca 2017r Rady Gminy Dydnia. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

 9. Spełnianie kryterium należy potwierdzić dołączając do karty zgłoszenia dokumenty określone w pkt. 17.

 10. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium, komisja rekrutacyjna, w trakcie rozpatrywania wniosku, nie uwzględnia danego kryterium.

 11. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające powinno się zakończyć 14 maja 2018r. Jeżeli po tym dniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, o kryteriach przyjęcia na miejsca decyduje organ prowadzący.

 12. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty – tzw. kryteria ustawowe. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość 20 pkt każde:

 • wielodzietność rodziny kandydata ( rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

 • niepełnosprawność kandydata

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 • samotne wychowywanie kandydata
  w rodzinie

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria przyjęte uchwałą Rady Gminy Dydnia:

 

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym

1

np. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/prawnych opiekunów; - w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania z ZUS lub Urzędem Skarbowym;

- zaświadczenie ze szkoły lub z uczelni potwierdzające pobieranie nauki w trybie dziennym,

Czas pobytu dziecka w przedszkolu przez:

- 5 godzin dziennie

- 6 godzin dziennie

- 7 godzin dziennie

- 8 godzin dziennie

- 9 godzin dziennie

 

 

0

1

2

3

4

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka za wskazaniem liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

 

1

Oświadczenie o rodzeństwie kontynuującym wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

Wiek dziecka – w pierwszej kolejności kwalifikowane jest dziecko, które urodziło się najwcześniej, w tym:

- dziecko 6 – letnie

(pierwszeństwo z mocy prawa)

- dziecko 5 – letnie

(pierwszeństwo z mocy prawa)

- dziecko 4 – letnie

(pierwszeństwo z mocy prawa)

- dziecko 3 – letnie

(pierwszeństwo z mocy prawa)

- dziecko 2,5 letnie

 

 

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

Oświadczenie o wieku dziecka zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w miejscowości, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru

 

 

 

1

Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub z Urzędem Skarbowym.

14. W przypadku braku rozstrzygniecia, komisja bedzie brała pod uwagę kolejność złożenia wniosków o przyjecie dziecka do przedszkola. 

15. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

16. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

17. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej, niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

ZAPRASZAMY

Tel: 13 430 32 53

Skrzynka na sygnały

Wypełnij Odpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Numery telefonów:
Grupa I
798962708
Grupa II
13 430 32 53
Grupa III
789 023 190
Przedszkolna kuchnia
789 028 880
 
 
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.