Logo

News

PRZETARG NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

13.12.2017

PRZETARG NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI 

 

Samorządowe Przedszkole w Dydni,

Dydnia 212

36-204 Dydnia

 

tel. (13) 430 32 53

e-mail:przedszkoledydnia@op.pl

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

 

I. Samorządowe Przedszkole w Dydni, 36-204 Dydnia 212, ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest ”Dostawa żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”.

II. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 13-12-2017 nr ogłoszenia 631979-N-2017

Zamówienie o wartości PONIŻEJ 30 000,00 euro.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

III. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.przedszkoledydnia.samorzad.pl; strony BIP : http://bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia/ bądź w Samorządowym Przedszkolu w Dydni, 36-204 Dydnia 212 w godzinach od 700 do 1400.

IV. Przedmiotem zamówienia jest ”Dostawa żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba części 9. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części określone cyfrą rzymską i nazwą:

 

Część I

Art. mleczarskie, – załącznik Nr 1 do SIWZ, CPV 15500000-3,

 • dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część II

Mięso, wędliny – załącznik Nr 2 do SIWZ, CPV 15100000-9,

 • dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część III

Art. głęboko mrożone – załącznik Nr 3 do SIWZ, CPV 15896000-5,

 • dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część IV

Art. ogólno spożywcze – załącznik Nr 4 do SIWZ, CPV 15800000-6,

 • dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część V

Zboża, ziemniaki, – załącznik Nr 5 do SIWZ, CPV 03200000-3,

warzywa, owoce

 • dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część VI

Pieczywo, świeże – załącznik Nr 6 do SIWZ, CPV 15810000-9,

wyroby piekarskie

 • dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część VI I

Mąka zbożowa – załącznik Nr 7 do SIWZ, CPV 15612000-1,

i podobne produkty

 • dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część VI I I

Oleje roślinne – załącznik Nr 8 do SIWZ, CPV 15411100-5,

 • dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część IX

Żywność, napoje – załącznik Nr 9 do SIWZ, CPV 15000000-8,

i produkty pokrewne

 • dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

 

2. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy po zamówieniu złożonym w formie pisemnej lub telefonicznie przez Zamawiającego, transportem i na koszt Wykonawcy do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni , w dniach uzgodnionych z Zamawiającym.

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.

VI . Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 11 do SIWZ).

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedze i doświadczenie niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz warunkiem udziału w postępowaniu jest: wykonanie , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swym rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. dostawom artykułów spożywczych tożsamych z przedmiotem oferty. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.(załącznik Nr 11 do SIWZ).

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym odpowiednim dla potrzeb przedmiotu zamówienia oraz warunkiem udziału jest: posiadanie środka transportu( chłodni- w przypadku artykułów wymagających chłodzenia) przystosowanego do przewozu artykułów spożywczych będących przedmiotów zamówienia, spełniającego obowiązujące wymogi sanitarne.

Wykonawca złoży również oświadczenie , że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia- nie spełnia. (załącznik Nr 11 do SIWZ).

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy, że znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnych do wykonania przedmiotu. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. (załącznik Nr 11 do SIWZ).

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy powinni dostarczyć wraz z ofertą.

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 1. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

IX. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Zamawiający wyznacza jedno kryterium ocena oferty - cena 100 % (C)
XI. Oferty należy składać w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Dydni, 36-204 Dydnia 212, w terminie do dnia 28-12-2017r. do godz 1000 , otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Dydni 36-204 Dydnia 212, w dniu 28-12-2017r. o godz 1030

XII. Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Dokumenty do pobrania:

 

SIWZ

Załącznik nr 1. produkty mleczarskie; jaja  

Załącznik nr 2. świeże mięso wołowe, wieprzowe i przetwory z mięs; świeże mięso drobiowe;

Załącznik nr 3. art. głęboko mrożone; ryby mrożone;  

Załącznik nr 4. atr.ogólno spożywcze;

Załącznik nr 5. zboża, ziemnaki, warzywa, owoce;

Załącznik nr 6. pieczywo, świeże wyroby piekarskie;

Załącznik nr 7. mąka zbożowa i podobne produkty; produkty z ziaren zbóż;

Załącznik nr 8. oleje roślinne; tłuszcze zwierzęce

Załącznik nr 9. żywnść, napoje i produkty pokrewne; miód naturalny; ryby przetworzone i konserwowane;    

Załącznik nr 10. - formularz oferty

Załącznik 11. Oświadczenie o spełnieniu warunków;

Załącznik nr 12. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 13. Wzór umowy

 

 

 

ZAPRASZAMY

Tel: 13 430 32 53

Skrzynka na sygnały

Wypełnij Odpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Numery telefonów:
Grupa I
798962708
Grupa II
13 430 32 53
Grupa III
789 023 190
Przedszkolna kuchnia
789 028 880
 
 
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.