Logo

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ

 

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ

„ZDROWIE PRZEDSZKOLAKA”

REALIZOWANY W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W DYDNI

 

 

opracowanie:

Anna Wolwowicz

 

Wstęp

Wiek  przedszkolny jest okresem szczególnym, podczas którego kształtują się postawy, opinie i przyzwyczajenia dzieci. Jest odpowiednim czasem, by zacząć edukację zdrowotną, gdyż utrwalone nawyki dzieci determinują ich późne decyzje oraz styl życia.

Program zdrowotny „Zdrowie Przedszkolaka” jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego jak również jest dostosowany do możliwości dzieci.

Program „Zdrowie Przedszkolaka” składa się z 8 bloków tematycznych, do których opracowano szczegółowe treści ułatwiające przeprowadzenie zajęć:

 1. „Jak żyć zdrowo”
 2. „Przedszkolak czyścioszek”
 3. „Ruch to zdrowie”
 4.  „Właściwie się odżywiamy”
 5. „Bezpieczny przedszkolak”
 6. „Przedszkole a środowisko”
 7. „Mali ekolodzy”.
 8. „Przedszkolak w świecie emocji”.

I. Uwagi o realizacji

Miejscem realizacji programu jest Samorządowe Przedszkole w Dydni.

 Przedszkole powstało w 2009 r. Jest położone z dala od drogi głównej, w otoczeniu pięknej przyrody. Posiadamy przestronne sale, duży ogród z placem zabaw oraz salę integracji sensorycznej, stąd mamy dogodne warunki do realizacji programu. Jako Przedszkole Promujące Zdrowie do swoich działań angażujemy całą społeczność przedszkolną czyli także rodziców dzieci oraz nauczycieli i pracowników placówki. Współpracujemy również  z przedstawicielami społeczności lokalnej, by wspólnymi siłami promować zdrowy styl życia oraz działania ekologiczne.

Powołany w Przedszkolu Zespół do spraw Promocji Zdrowia dokonuje wyboru bloku tematycznego do realizacji w danym roku szkolnym. Przedszkole może realizować tematy z jednego bądź więcej bloków tematycznych według potrzeb. Zespół na początku każdego roku szkolnego przygotowuje plan pracy zawierający tematykę zajęć prozdrowotnych, cele  i zadania do realizacji w  bieżącym roku szkolnym. Na koniec roku szkolnego dokonuje zaś ewaluacji działań prozdrowotnych w przedszkolu.

II. Cele programu

Cel główny: poszerzenie wiadomości dzieci na temat wychowania zdrowotnego, wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie zdrowia i szacunku do przyrody oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Włączenie społeczności przedszkolnej do realizacji zadań Przedszkola Promującego Zdrowie.

Cele szczegółowe:

 dziecko:

 • rozumie pojęcia: „zdrowie” i :choroba;”
 • wie, że musi kontrolować stan swojego zdrowia;
 • wie jak dbać o zdrowie własne i innych oraz jak unikać zarazków i chorób;
 • szanuje i wspiera osoby chore;
 • zna i stosuje podstawowe zabiegi higieniczne;
 • potrafi samo ubrać się, rozebrać, dostosować swój strój do warunków atmosferycznych;
 • dba o schludność swojego wyglądu oraz porządek wokół siebie;
 • wie jak można odpoczywać sposób aktywny;
 • chętnie bierze udział w zajęciach gimnastycznych, ruchowych, spacerach i pieszych wycieczkach;
 • rozumie rolę ruchu w życiu człowieka;
 • wie jak należy się odżywiać, by być zdrowym;
 • chętnie spożywa zdrowe produkty i dania, próbuje nowych potraw;
 • wie, które produkty spożywcze są niezdrowe, unika ich spożywania;
 • w sposób kulturalny zjada posiłki używając sztućców oraz serwetki;
 • wie, że picie wody jest niezbędnie dla życia i zdrowia człowieka;
 • potrafi bezpiecznie poruszać się po budynku przedszkola oraz ogrodzie przedszkolnym;
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • zna swoje imię, nazwisko, wiek oraz adres zamieszkania;
 • zna numery alarmowe, wie kiedy należy z nich skorzystać;
 • wie jak korzystać z zabawek, urządzeń znajdujących się w przedszkolu oraz  w ogrodzie przedszkolnym;
 • wie, że nieprzemyślane działania i zabawy mogą być niebezpieczne;
 • jest wrażliwe na piękno przyrody, obserwuje ją, nie niszczy jej;
 • ma pozytywny stosunek do roślin i zwierząt;
 • dba o hodowane w przedszkolu rośliny i zwierzęta;
 • wie w jaki sposób można chronić przyrodę;
 • potrafi segregować śmieci, oszczędza wodę i energię elektryczną;
 • jest świadome, że jego działania mają wpływ na przyrodę;
 • nawiązuje kontakt z rówieśnikami i dorosłymi;
 • potrafi wyrażać swoje myśli, uczucia i potrzeby;
 • używa zwrotów grzecznościowych;
 • radzi sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

członkowie społeczności przedszkolnej (nauczyciele, pracownicy przedszkola, rodzice dzieci):

 • uczestniczą w planowaniu i realizacji przedszkolnych uroczystości i imprez, warsztatów, spotkań, wycieczek itp.;
 • uczestniczą w warsztatach, szkoleniach i pogadankach organizowanych w przedszkolu o tematyce zdrowia;
 • biorą udział w akcjach i programach edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej  i proekologicznej;
 • współpracują z lokalnymi podmiotami, w celu promocji zdrowia i działań ekologicznych;
 • współpracują ze sobą, wspierają się, tworząc środowisko sprzyjające dobremu samopoczuciu i zdrowiu członków społeczności przedszkolnej.

III. Metody i formy pracy

            Główną formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa, a ważną cechą tych dzieci jest ciekawość, dlatego też nasze działania w zakresie edukacji zdrowotnej skupiają się na nauce poprzez zabawę i odkrywanie. Aby wprowadzić dziecko w świat wartości zdrowia stosować będziemy następujące metody i formy pracy:

Metody:

 • metoda oglądowa: obserwacja, pokaz, prezentacje (w tym multimedialne)
 • metoda słowna: pogadanka, rozmowa, opis, opowiadanie, wiersz, „burza mózgów”
 • metoda praktyczna (badawcza): spacery, wycieczki, zajęcia w terenie, doświadczenia i eksperymenty.

Formy :

 • zajęcia z całą grupą
 • zajęcia w zespołach
 • zajęcia indywidualne wywołujące swobodną ekspresję.

IV. Treści programu

1. „Jak żyć zdrowo”

ŚRODKI REALIZACJI

SPODZIEWANE OSIĄGNIĘCIA

- uświadomienie dzieciom co to jest zdrowie (fizyczne, psychiczne, społeczne) oraz choroba

 

 

- podkreślenie znaczenia zawodów: lekarza, pielęgniarki, farmaceuty dla zdrowia człowieka

- zaproszenie do przedszkola lekarza, pielęgniarki oraz pracownika Sanepidu

- wycieczka do Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzozowie

- zwrócenie uwagi na potrzebę kontrolowania swojego zdrowia oraz stosowania się do zaleceń lekarza

- obchody  Światowego Dnia Zdrowia

- zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania zarażeniu się chorobami  oraz walki z zarazkami

- obchody Światowego Dnia Chorych

 

 

- poznanie zasad zdrowego stylu życia

 

- kształtowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, szacunku do innych

 

- poznanie pojęcia higiena pracy i kilku zasad jej przestrzegania

 

- rozumienie znaczenia uregulowanego rozkładu dnia zawierającego: sen, zdrowe odżywianie, praca, odpoczynek, aktywność fizyczna, przebywanie na świeżym powietrzu

- dziecko wie czym jest zdrowie  a czym choroba

 

- dziecko jest świadome jak ważne zadanie pełnią lekarz, pielęgniarka oraz farmaceuta

 

- dziecko wie się jak wygląda praca zaproszonych gości

- dziecko zobaczy jak wygląda stacja i czym się zajmuje

- dziecko rozumie, że musi kontrolować stan swojego zdrowia

 

- dziecko przygotowuje z nauczycielem kącik zdrowia

- dziecko wie jak chronić się przed zarazkami i zachorowaniami

- dziecko szanuje ludzi chorych, wspiera i pomaga im w miarę swoich możliwości

- dziecko wie jak prowadzić zdrowy tryb życia

 

- dziecko nawiązuje poprawne relacje z rówieśnikami i dorosłymi, szanuje innych

 

- dziecko wie w jakich warunkach należy bawić się i uczyć

 

- dziecko wie jak powinien wyglądać prawidłowy rozkład dnia

 

2. „Przedszkolak czyścioszek”

ŚRODKI REALIZACJI

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA

-codzienne  zabiegi higieniczne

(mycie rąk, buzi, mycie

zębów)

 

 

- samodzielne, umiejętne wykonywanie czynności higienicznych (wycieranie

nosa, korzystanie z toalety)

 

- zwracanie uwagi na nieużywanie przyborów toaletowych innych osób

 

- opanowanie umiejętności

samodzielnego ubierania się, rozbierania

 

- dostosowanie ubioru do

okoliczności, wykonywanych

czynności oraz warunków atmosferycznych

 

- kontrolowanie swojego

wyglądu (fryzura, czystość

ubrania)

 

-dbałość o czystość i porządek w otoczeniu dziecka

 

- zabawy na świeżym powietrzu niezależnie od pogody – hartowanie

organizmu

- poznanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu

 

- dziecko rozumie i przestrzega

konieczności codziennych

zabiegów higienicznych

 

- dziecko potrafi prawidłowo

wytrzeć nos i korzystać z

toalety

 

- dziecko używa wyłącznie swoich przyborów

 

 

- dziecko potrafi samodzielnie ubrać się lub rozebrać

 

- dziecko wie jak należy ubrać się stosownie do okazji oraz pogody

 

 

- dziecko kontroluje swój wygląd

 

 

 

- dziecko dba o porządek w swoim otoczeniu

 

- dziecko potrafi przeciwdziałać zmarznięciu oraz przegrzaniu

 

- dziecko wybiera aktywne sposoby na spędzanie wolnego czasu

 

3. „Ruch  to zdrowie”

ŚRODKI REALIZACJI

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA

-prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych różnymi metodami

 

- prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej

 

- organizowanie gier, zabaw i zajęć na świeżym powietrzu o każdej porze roku

 

- organizowanie zawodów i konkurencji sportowych

 

 

- wykorzystanie naturalnej dziecięcej potrzeby ruchu poprzez: opowieści ruchowe, ilustrowanie ruchem muzyki oraz słów piosenek, zabawy ruchowo- naśladowcze, taniec

 

- organizowanie wycieczek, spacerów, pieszych rajdów

 

- dziecko chętnie uczestniczy w ćwiczeniach,

 

 

- dziecko wie jak korygować  wady postawy lub jak zapobiegać ewentualnym wadom

 

- dziecko wie że przebywanie na świeżym powietrzu jest ważne i potrzebne dla zdrowia

 

- dzieci chętnie biorą udział w konkurencjach, podnoszą swoją sprawność fizyczną

 

- dzieci aktywnie i twórczo spędzają czas

 

 

 

- dzieci odczuwają radość z podejmowanego wysiłku ruchowego

 

4. „Właściwie się odżywiamy”

ŚRODKI REALIZACJI

SPODZIEWANE OSIĄGNIĘCIA

- poznanie budowy piramidy zdrowia oraz jej wagi dla zdrowia człowieka

 

 

 

- przygotowanie przykładowego jadłospisu przedszkolaka

 

- rozpoznawanie i degustacja owoców oraz warzyw, poznanie ich znaczenia w diecie

 

- zachęcanie do spożywania zdrowych produktów poprzez uświadomienie ich właściwości odżywczych

 

- rozumienie szkodliwości niektórych potraw i napojów oraz nieodpowiedniej diety

 

- ustalenie zasad higienicznego przygotowania i spożywanie posiłków

 

- przygotowanie zajęć otwartych dla rodziców

 

 

-  wprowadzenie samodzielnej formy przygotowywania przez dzieci śniadań  - „szwedzkiego stołu”

 

- przygotowywanie zdrowych potraw i przekąsek w ramach zajęć pt. „Kuchcikowo”

 

- obchody Światowego Dnia Wody

 

- umieszczenie dystrybutorów z wodą w sali przedszkolnej

 

- obchody Dnia Mleka

- dziecko wie jakie produkty należy jeść i w jakiej ilości, co pić by być zdrowym; jest świadome, że aktywność fizyczna również  pełni ważna rolę

- dziecko wie jakie posiłki powinno jeść każdego dnia oraz jak powinien wyglądać jego odpowiedni jadłospis

 

- dziecko wie, że warzywa i owoce są zdrowe, nazywa je i chętnie zjada

 

- dziecko wie dlaczego dany produkt należy jeść

 

- dziecko rozumie, ze nie powinno spożywać niektórych potraw i napojów oraz zna skutki nieodpowiedniej diety

- dziecko wie, że przed przygotowaniem potraw musi umyć ręce, że musi umyć składniki potrawy, potrafi kulturalnie zachować się przy stole

 

- dziecko prezentuje rodzicom część artystyczną poświęconą zdrowemu odżywianiu, przygotowuje z nimi sałatkę owocową lub warzywną

 

- dziecko samo komponuje swój posiłek;

 

 

- dziecko z pomocą dorosłego przygotuje (a później zje) zdrową potrawę lub przekąskę

 

- dziecko wie jak ważną rolę pełni woda w diecie człowieka i wie jak cenna jest dla wszystkich organizmów na Ziemi

 

- dziecko chętnie pije wodę źródlaną

 

- dziecko zna wartości odżywcze mleka, chętnie je pije

 

5. „Bezpieczny przedszkolak”

ŚRODKI REALIZACJI

SPODZIEWANE OSIĄGNIĘCIA

- ustalenie i przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po terenie przedszkola

 

- ustalenie i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu w czasie pobytu w przedszkolu

 

- ustalenie i przestrzeganie zasad poruszania się po drodze lub chodniku dla pieszych na terenie miasta i na wsi

 

-  ustalenie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym i na placu zabaw

 

 

- zaproszenie do przedszkola policjanta

 

 

- rozumienie zagrożeń wynikających z nieprzemyślanych działań (np. zabawa zapałkami, zabawa na zamarzniętej rzece, wkładanie przedmiotów do nosa itp.)

 

- zapoznanie z pracą służb ratunkowych:  straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz policji

 

 

- zaproszenie do przedszkola ratowników medycznych, którzy zaprezentują pierwszą pomoc medyczną

 

 

- zaproszenie do przedszkola strażaków, którzy opowiedzą o swojej pracy oraz zagrożeniach pożarem

 

- znajomość własnego imienia, nazwiska, adresu oraz numerów alarmowych

 

 

- ograniczenie zaufania do nieznanych osób

 

 

- bezpieczne korzystanie z urządzeń takich jak: komputer, tablet i smartfon oraz bezpieczne korzystanie z Internetu

- dziecko zna rozkład pomieszczeń przedszkola, zna zasady bezpiecznego poruszania się po budynku, przestrzega ich

 

- dziecko wie jak w bezpieczny sposób korzystać  z zabawek i sprzętów dostępnych w pomieszczeniach przedszkola

 

 

 

- dziecko zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i chodniku na terenie miasta i na wsi, przestrzega ich

 

 

- dziecko wie jak należy bezpiecznie korzystać z urządzeń na placu zabaw, zna zasady bezpiecznego pobytu w ogrodzie, przestrzega ich

 

- dziecko wie, jak należy spędzać czas w  bezpieczny sposób, wie w jaki sposób może bezpiecznie podróżować samochodem lub rowerem

 

- dziecko rozumie, że niektóre zabawy mogą być niebezpieczne, wie których zachowań musi unikać

 

- dziecko wie czym zajmują się strażacy, ratownicy medyczni oraz policjanci, wie, że może zwrócić się do nich z prośbą o pomoc w sytuacjach zagrożenia

 

- dziecko jest świadome, że każdy człowiek może udzielić pomocy potrzebującej osobie, wie jak może pomóc w miarę swoich możliwości

 

- dziecko wie kiedy może dojść do pożaru

 

 

 

- dziecko potrafi się przedstawić, wie, gdzie mieszka, zna numery alarmowe

 

- dziecko rozumie potrzebę zachowania ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi

 

- dziecko potrafi bezpiecznie korzystać z urządzeń takich jak: komputer, tablet, smartfon; wykorzystuje te urządzenia i nowe technologie nie tylko do rozrywki ale z korzyścią dla własnego rozwoju

-  dziecko jest świadome korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu

 

6. „Przedszkolak a środowisko”

ŚRODKI REALIZACJI

SPODZIEWANE OSIĄGNIĘCIA

- założenie w przedszkolu: kącika przyrody, „mini laboratorium badawczego” oraz kalendarza pogody

 

 

 

 

 

- poznanie podstawowych wiadomości na temat Ziemi

 

 

- poznanie rytmu, w którym funkcjonuje przyroda

- poznanie czterech żywiołów i ich wpływu na  życie na Ziemi

 

- założenie w przedszkolu hodowli warzyw oraz kwiatów doniczkowych

 

- założenie hodowli rybek akwariowych oraz żółwia

- poznanie podstawowych środowisk lądowych oraz wodnych, typowych dla nich gatunków roślin i zwierząt

- obchody Światowego Dnia Ziemi

 

 

 

- kształtowanie pozytywnego stosunku do roślin i zwierząt, poznanie wybranych gatunków oraz roślin i zwierząt chronionych

 

- obchody Tygodnia Dobroci dla Zwierząt

 

- Obchody Dnia Lasu i Zadrzewień

 

- Obchody Dnia Leśnika, wizyta leśnika w przedszkolu

 

- obchody Dnia Drzewa we współpracy z Nadleśnictwem Brzozów

 

- przygotowanie karmników dla ptaków oraz zbiórka jedzenia dla nich

 

- organizowanie spacerów, rajdów, wycieczek, podczas których dzieci mogą zbliżyć się do przyrody, badać ją oraz obserwować zmiany zachodzące w niej

- dziecko gromadzi eksponaty do kącika przyrody, eksperymentując poznaje przyrodę, obserwuje zmiany występujące w przyrodzie

- dziecko  czuje się częścią planety, na której żyje, jest za nią współodpowiedzialne

 

- dziecko wie jak zmienia się przyroda podczas każdej pory roku i jaki wpływ mają te zmiany na nasze życie

 

- dziecko zna cztery żywioły, zna ich właściwości, sposoby wykorzystania ich przez człowieka oraz jego wpływu na nie

 

- dziecko opiekuje się roślinami, obserwuje ich wzrost

 

- dziecko opiekuje się zwierzętami, obserwuje je

 

- dziecko zna podstawowe środowiska lądowe i wodne

- dziecko rozumie jak wielki wpływ na Ziemię posiada człowiek, szanuje ją i chroni w miarę własnych możliwości

 

- dziecko zna różne gatunki roślin i zwierząt, wie, że nie należy im szkodzić, a niektóre trzeba chronić

 

- dziecko rozumie, że o zwierzęta należy się troszczyć, nie wolno się nad nimi znęcać, bo odgrywają ważną rolę w życiu człowieka

 

-dziecko wie jak ważną rolę odgrywają drzewa w przyrodzie jak ważne są dla człowieka

 

- dziecko wie na czym polega praca leśnika, wie jak może chronić przyrodę

 

- dziecko sadzi drzewa w przedszkolnym ogrodzie, wykazuje się wiedzą na temat różnych gatunków drzew

 

- dziecko dba o ptaki zimą

 

 

- dziecko jest wrażliwe na piękno przyrody, bada ją i obserwuje, nie niszczy jej

 

7. „Mali ekolodzy”

ŚRODKI REALIZACJI

SPODZIEWANE OSIĄGNIĘCIA

- poznanie terminów „ekologia” i „ochrona środowiska”

 

- udział przedszkola w akcjach ekologicznych: np. zbiórka zużytych baterii, nakrętek

 

- poznawanie rodzajów śmieci, zasad ich segregacji, sposobów ich ponownego wykorzystywania jak również sposobów ograniczenia powstawania śmieci

 

- udział w Akcji Sprzątania Świata

 

- obchody Dnia Ligii Ochrony Przyrody, zapoznanie z organizacjami chroniącymi przyrodę

 

- obchody Dnia Ekologa

 

- poznanie sposobów na życie w zgodzie z naturą (np. oszczędzanie wody, energii elektrycznej, ograniczanie emisji spalin itp.)

 

- wycieczka do pobliskiej oczyszczalni ścieków w ramach obchodów Tygodnia Czystości Wód

 

- obchody Światowego Dnia Ochrony Przyrody - propagowanie idei ochrony przyrody

- dziecko wie czym jest ekologia oraz ochrona środowiska oraz zna jej znaczenie

 

- dzieci aktywnie uczestniczą w akcjach, angażują swoich bliskich

 

 

- dziecko wie co to są śmieci, wie jak je segregować, wykorzystywać i ograniczać ich powstawanie

 

- dziecko sprząta z pomocą dorosłych teren wokół przedszkola

 

- dziecko wie jakie organizacje chronią przyrodę na terenie kraju

 

- dziecko wie czym zajmuje się ekolog, sam próbuje ochraniać przyrodę

 

- dziecko wie jak należy żyć, by nie szkodzić naturze

 

- dziecko wie jak działa oczyszczalnia ścieków, rozumie, że nie wolno zanieczyszczać wody

 

- dziecko wie, że należy chronić przyrodę poprzez różne działania szerzy w swoim otoczeniu ideę ochrony przyrody

 

8. Przedszkolak w świecie emocji”

ŚRODKI REALIZACJI

SPODZIEWANE OSIĄGNIĘCIA

- uświadamianie dzieciom ich własnej osoby;

 - budowania pozytywnych relacji  w kontaktach społecznych; kształtowania społecznie akceptowanych postaw;

 - nauka rozpoznawania i wyrażania emocji;

 

- zawieranie kontraktów grupowych, stosowanie systemów motywacyjnych;

 

 

- zajęcia warsztatowe z elementami arteterapii dotyczące emocji, zachowań oraz budowania relacji społecznych w grupie;

- zabawy rozluźniające, relaksujące, ruchowe, niwelujące napięcie psychiczne; zabawy fabularyzowane i wykorzystujące dramę; elementy biblioterapii: bajki terapeutyczne;               

- zakup książek do biblioterapii, tablic demonstracyjnych, gier edukacyjnych oraz innych pomocy mających wpływ
na  rozwój emocjonalno-społeczny dzieci

- zabawy ułatwiające integrację członków grupy, poznanie nowego otoczenia i zmniejszenie dystansu między wychowankami;

- zabawy pozwalające poznać własne ciało, zabawy w relacjach z druga osobą (metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne).

- dziecko posiada poczucie samoakceptacji,

- nabywa większej pewności siebie;

 

- dziecko potrafi zgodnie współpracować w grupie w sytuacjach zadaniowych
i w zabawie; łatwiej nawiązuje kontakty interpersonalne; stosuje zwroty grzecznościowe;

-  dziecko potrafi rozpoznać własne emocje  i wyrażać je w sposób akceptowany społecznie; dziecko nazywa własne myśli i uczuci

 • dziecko zna swoje prawa i obowiązki; przestrzega zasad obowiązujących w grupie;

 

- dziecko odkrywa własne możliwości twórcze, pobudza własną fantazję,

 

 - dziecko pokonuje lęki np. związane
z wejściem w nową grupę; dziecko ma dobre samopoczucie,  potrafi słuchać innych; ma lepszą koncentrację i bogatszą wyobraźnię;

 

- dziecko ma dostęp do atrakcyjnych pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku i potrzeb;

- dziecko integruje się z rówieśnikami, czuje się częścią grupy, nawiązuje pierwsze przyjaźnie;

 

- dziecko poznaje swoje ciało, swoje możliwości, uczy się współdziałania z drugim człowiekiem.

 

V. Ewaluacja programu

Sposoby ewaluacji:
- analiza dokumentów,
- obserwacja dzieci w czasie zabaw i zajęć,

- konkurs wiedzy na koniec roku szkolnego o tematyce poruszanej na zajęciach prozdrowotnych;
- zaangażowanie i udział w akcjach prozdrowotnych i proekologicznych,

- badania ankietowe wśród członków społeczności przedszkolnej;
- ocena realizacji programu na spotkaniu Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Samorządowym Przedszkolu w Dydni.

 

 

ZAPRASZAMY

Tel: 13 430 32 53

Skrzynka na sygnały

Wypełnij Odpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Numery telefonów:
Grupa I
798962708
Grupa II
13 430 32 53
Grupa III
789 023 190
Przedszkolna kuchnia
789 028 880
 
 
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.