Logo

Raport z działań Przedszkola Promującego Zdrowie

RAPORT PRZEDSZKOLA UBIGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE

DO PODKARPACKIEJ WOJEWÓDZKIEJ SIECI

SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O PLACÓWCE

 

Nazwa: Samorządowe Przedszkole w Dydni

Adres: Dydnia 212, 36- 204 Dydnia, woj. podkarpackie

Telefon: 13 430 32 53

Imię i nazwisko dyrektora: Dorota Bluj

Imię i nazwisko koordynatora: Anna Wolwowicz

Imiona i nazwiska członków przedszkolnego zespołu: Dorota Bluj, Agnieszka Tokarczyk

 

I. WYNIK DIAGNOZY STANU WYJŚCIOWEGO

     Na podstawie obserwacji poczynionych w przedszkolu oraz rozmów z rodzicami naszych wychowanków (jak również pracownikami przedszkola) zanotowano występowanie następujących problemów:

- w zakresie higieny:  nasi podopieczni posiadają złe nawyki higieniczne – większość wykazuje małą dbałość o czystość i schludność ubioru, znaczna część z nich nie ma wyrobionego nawyku mycia twarzy i rąk, wycierania nosa przy katarze, spłukiwania toalety, dbania o ład i porządek wokół siebie; dzieci, szczególnie młodsze, są mało samodzielne, wolą, aby dorośli je wyręczali w czynnościach higienicznych i samoobsługowych; nasi wychowankowie nie posiadają wiedzy na temat skutków braku higieny i sposobów przenoszenia się bakterii i chorób, wiedza na temat dbania  o czystość ciała i higieny jamy ustnej jest również  zbyt mała; większość dzieci nie zna zasad kulturalnego spożywania posiłków; dzieci nie wiedzą jak ubrać się stosownie do warunków atmosferycznych;

- w zakresie aktywności fizycznej: niektóre dzieci niechętnie biorą udział w zabawach ruchowych, nie lubią zajęć gimnastycznych i korekcyjnych, są mało sprawne ruchowo, szybko się męczą; część dzieci biernie spędza swój czas wolny w domu; kilkoro dzieci niechętnie przebywa na świeżym powietrzu;

- w zakresie zdrowego żywienia: dzieci niechętnie (bądź wcale) nie jedzą warzyw, produktów zbożowych i mlecznych; domowy jadłospis dzieci na ogół jest mało urozmaicony- większość przedszkolaków zjada tylko kilka ulubionych potraw; dzieci nie jedzą o stałych porach, w ciągu dnia zjadają dużo przekąsek: m.in.  słodycze, chipsy, słone paluszki, rzadko sięgają po coś pożywnego; wśród napojów wybierają słodkie, często gazowane napoje lub słodkie soki dla dzieci; dzieci nie umieją przygotować prostych, zdrowych posiłków; kilkoro dzieci boi się próbować nowych produktów spożywczych/ dań;

- w zakresie bezpieczeństwa: niektóre dzieci nie znają bądź nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw (w domu, w przedszkolu,  na podwórku, na placu zabaw) jak również podczas wyjść/ wyjazdów, nie znają też podstawowych zasad ruchu drogowego; nasi wychowankowie nie mają świadomości zagrożeń wynikających z działań ich samych lub innych osób; dzieci nie wiedzą jak postępować w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa fizycznego czy psychicznego;

- w zakresie edukacji ekologicznej: dzieci nie mają świadomości jaki posiadają wpływ na losy Ziemi (zarówno pozytywny jak i negatywny), niektóre nie szanują przyrody/ nie czują z nią związku, większość dzieci nie posiada odpowiednich wzorów do naśladowania.

 

PROBLEM  PRIORYTETOWY

            Za problem priorytetowy w latach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 obraliśmy kolejno: edukację ekologiczną dzieci, wdrażanie dzieci do przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.

 

Uzasadnienie:

Przedszkolaki posiadają już pewien zasób wiedzy na temat przyrody, środowiska lecz nadal potrzebują edukacji skierowanej ku ekologii. W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi poświęca się ekologii i ochronie przyrody ze względu na liczne przykłady degradacji środowiska przyrodniczego. Powstała potrzeba uświadomienia dzieciom jak ważne jest życie w zgodzie z naturą. Wiek przedszkolny odznacza się wielką ciekawością świata i zapałem do nauki. Jest również najlepszym czasem, by kształtować umiejętności i postawy proekologiczne.

 Edukacja ku bezpieczeństwu jest bardzo ważna już od najmłodszych lat. Znaczna część naszych wychowanków to dzieci 2,5- 3- letnie, które nie znają podstawowych zasad bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Nawet dzieci starsze miewają problemy z przestrzeganiem ustalonych norm i zasad postępowania w grupie. Przedszkolaki często nie potrafią łączyć przyczyn i skutków swoich działań (bądź działań  innych osób), dlatego też są narażone na wiele niebezpieczeństw zarówno w domu, poza nim  jak i w przedszkolu.   

 Konieczne jest podjęcie pewnych działań mających na celu uświadomienie dzieciom, jak ważne jest dbanie o higienę osobistą oraz higienę otoczenia. Wiek przedszkolny jest znakomitym czasem na kształtowanie postaw prozdrowotnych, na wdrażanie przedszkolaków do przestrzegania zasad higieny. Jeśli dzieci już teraz nauczą się dbać o  czystość i schludny wygląd, ład i porządek   w otoczeniu, to dobrze rokuje to na ich przyszłość. Przedszkolaki powinny mieć świadomość w jaki sposób przenoszą się choroby i jak tego uniknąć. Ważne jest też, by dzieci poznały osoby, które na co dzień dbają o ich zdrowie (tzn. lekarzy i pielęgniarki) i  by nie bały się spotkania z nimi.

 

Przyczyny problemów priorytetowych:

            Przyczyną problemów  jest głównie mała wiedza dzieci nt. skutków działalności ludzi, jaki wpływ  ma ta działalność na środowisko naturalne, niewystarczający poziom wiedzy dzieci na temat higieny osobistej człowieka oraz konsekwencji związanych z brakiem nawyków higienicznych oraz niewiedza dzieci nt. podstawowych zasad bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,  brak wiedzy nt. niebezpiecznych zachowań, miejsc, nieumiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego. Inną przyczyną wymienionych problemów  są wzorce wyniesione przez dzieci z domu rodzinnego oraz brak prawidłowych postaw do naśladowania. Poza tym dzieci są mało samodzielne i często wyręczane przez dorosłych stąd przyzwyczajone są do tego, że ktoś inny dba o nie- o ich higienę, bezpieczeństwo, zdrowie.

 

Rozwiązanie problemów priorytetowych:

            Rozwiązanie problemów odbywało się poprzez :

 • naukę szacunku do przyrody, zbliżenie się do  natury oraz uświadomienie dzieciom, że ludzie mają bezpośredni wpływ na losy Ziemi, wyrabianie u dzieci postaw i  nawyków proekologicznych;
 • ustalenie zasad i norm postępowania w grupie przedszkolnej oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania, uczenie dzieci jak unikać sytuacji niebezpiecznych, jak reagować w przypadku, gdy coś/ ktoś im zagraża, zapoznanie dzieci z działalnością służb na co dzień dbających o nasze bezpieczeństwo;.
 • realizacja treści programowych z zakresu edukacji zdrowotnej- cotygodniowe zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji zdrowotnej (jak też okazjonalnie podczas zabaw dzieci, wycieczek itp.) mające na celu rozwiązanie problemów priorytetowych;
 •  pedagogizacja rodziców- spotkania, szkolenia, zajęcia otwarte, gazetka informująca o działaniach SzPZ;
 • organizacja spotkań z osobami związanymi z omawianą tematyką w zakresie edukacji zdrowotnej np. pielęgniarką, policjantem, leśnikiem;
 • wykonanie przez dzieci plakatów, gazetek promujących zdrowie, konkursy plastyczne oraz przygotowanie przez dzieci teatrzyków o tematyce prozdrowotnej jako formy rozbudzania zainteresowania tematyką edukacji zdrowotnej;
 • nauka wykonywania czynności takich jak: codzienne zabiegi higieniczne, nauka segregacji odpadów czy elementów pierwszej pomocy;
 • konkursy wiedzy jako forma sprawdzenia czego dzieci nauczyły się podczas zajęć promujących zdrowie;
 • obchody świąt m.in. Światowego Dnia Chorych, Światowego Dnia Wody, Światowego Dnia Zdrowia.

 

II. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU MAJĄCEGO NA CELU ROZWIĄZANIE PROBLEMU PRIORYTETOWEGO

Działania przedszkola zmierzające do rozwiązania problemów priorytetowych były następujące:

 • zapoznanie dzieci z celami zajęć ekologicznych oraz podstawowymi terminami związanymi z ekologią i ochroną środowiska;
 • urządzenie w przedszkolu kącika przyrodniczego, gromadzenie eksponatów do kącika;
 • urządzenie kącika ekologicznego- punktu zbiórki surowców wtórnych;
 • obchody Dnia Drzewa we współpracy z nadleśnictwem Brzozów- zajęcia nt. drzew, sadzenie drzewek w ogrodzie przedszkolnym;
 • zapoznanie dzieci z terminem „śmieci”, rodzajem śmieci oraz miejscami, gdzie trafiają śmieci z naszych domów;
 •  nauka segregacji śmieci;
 • zapoznanie przedszkolaków ze źródłami zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów ochrony powietrza;
 • zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla poszczególnych pór roku;
 • założenie przedszkolnego kalendarza pogody;
 • zapoznanie dzieci z działalnością organizacji proekologicznych na przykładzie Ligii Ochrony Przyrody;
 • zapoznanie przedszkolaków z pracą ekologów;
 • spacery po okolicy przedszkola, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku;
 • zapoznanie dzieci z tzw. „ekoznakami” oraz ich symboliką;
 • zapoznanie przedszkolaków z zasadami „ekologicznego życia”;
 • założenie w przedszkolu zielonego ogródka- zasadzenie warzyw, ziół i kwiatów, pielęgnacja roślin;
 • Obchody Światowego Dnia Wody- poznanie ciekawostek nt. wody, doświadczenia z wodą, poznanie znaczenia wody w przyrodzie oraz w życiu człowieka;
 • wycieczka do oczyszczalni ścieków w Obarzymie;
 • spotkanie z leśnikiem- omówienie zasad zachowania się w lesie;
 • obchody Dnia Ziemi- gromadzenie nowych informacji nt. Ziemi;
 • obchody Dnia Zagrożenia Hałasem- uświadomienie dzieciom szkodliwości hałasu;
 • gry i zabawy na świeżym powietrzu;
 • udział przedszkolaków w spocie informacyjnym nt. nowego systemu segregacji śmieci w naszej gminie;
 • udział przedszkola w akcjach ekologicznych: Święto Drzewa- sadzenie drzewek; zbiórka makulatury i pustych kartridży i tonerów w ramach akcji „Zbieraj kartridże ratuj konie” oraz „Zbieraj makulaturę ratuj konie” z których dochód został przeznaczony na ratowanie koni; zbiórka plastikowych nakrętek w celu pomocy choremu chłopcu; zbiórka baterii;
 • udział w programie „Kubusiowi przyjaciele natury”, który promuje kontakt z naturą oraz zdrowe odżywianie się;
 • udział przedszkolaków w akcji „Mamo, tato, wolę wodę”, która miała na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych, kształtowanie nawyku picia wody oraz promowanie aktywności fizycznej; zdobycie patronatu akcji, zakwalifikowanie się do II etapu konkursu w ramach akcji, organizacja wycieczek, występów, zajęć dydaktycznych oraz organizacja konkursu plastycznego dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych  i gimnazjów województwa Podkarpackiego pt. „Woda skarbem i życiem- pijmy ją na zdrowie”;
 • spotkanie rodziców z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie dotyczące zdrowego żywienia dzieci;
 • przedstawienie dzieciom zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem- przeprowadzenie zajęć nt. czynników rakotwórczych, przygotowanie przez dzieci programu antynikotynowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dydni, wykonanie przez dzieci plakatów informacyjnych nt. szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu;
 • zapoznanie dzieci z celami zajęć ku bezpieczeństwu oraz terminami „bezpieczeństwo” oraz „niebezpieczeństwo”;
 • poznanie rozkładu pomieszczeń w przedszkolu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
 • ustalenie z dziećmi „Kodeksu przedszkolaka” regulującego zachowanie dzieci w przedszkolu oraz na placu zabaw i innych miejscach odwiedzanych przez dzieci;
 • zapoznanie dzieci z pojęciem ruchu drogowego oraz jego uczestnikami;
 • spotkanie z funkcjonariuszami policji z Dydni oraz Brzozowa mające na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami w ruchu drogowym;
 • spacery i wycieczki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
 • cykl zajęć dydaktycznych nt. zasad bezpieczeństwa w: domu, na dworze, w lesie, nad wodą, w górach;
 • poznanie zasad ochrony przed słońcem;
 • poznanie zasad jak należy zachowywać się w stosunku do obcych;
 • poznanie zasad przeciwpożarowych;
 • spotkanie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie;
 • wykonanie przez dzieci plakatów nt. bezpieczeństwa podczas zabaw i wyjazdów;
 • obchody świąt: Światowego Dnia Wody, Światowego Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Zdrowia;
 • poznanie pojęcia bezpieczeństwo psychiczne oraz zasad dbania o nie;
 • pokaz pierwszej pomocy przed medycznej;
 • konkurs dla przedszkolaków nt. bezpieczeństwa;
 • zapoznanie dzieci z pojęciem zdrowia oraz jego rodzajów;
 • określenie, co służy, a co szkodzi zdrowiu;
 • zapoznanie dzieci z pojęciem higieny, poznanie sposobów jej przestrzegania;
 • poznanie zasad korzystania z toalety; ustalenie kiedy należy myć ręce.
 • omówienie codziennych zabiegów higienicznych- kształtowanie potrzeby „świadomego” dbania  o czystość ciała;
 • prezentacja sposobów dbania o estetykę swojego wyglądu;
 • zapoznanie dzieci z zasadami higieny jamy ustnej, nauka prawidłowego sposobu mycia zębów;
 • przeprowadzenie konkursu plastycznego „Co lubią moje ząbki?”;
 • nauka właściwego doboru odzieży do warunków atmosferycznych;
 • poznanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu;
 • rozgrywki sportowe tzw.  „Przedszkoliada”;
 • rajd pieszy po okolicy przedszkola;
 • uświadomienie dzieciom jak ważny dla ludzi jest sen;
 • wyjaśnienie dzieciom co to jest higiena pomieszczeń i jakie są jej zasady;
 • teatrzyk w wykonaniu dzieci pt. „Jak przyjemnie i wesoło, kiedy czysto wokoło”.
 • poznanie pojęcia „higiena pracy” oraz zasad higieny pracy dzieci;
 • poznanie zasad higieny podczas przyrządzania i spożywania posiłków;
 • zajęcia kulinarne „Kuchcikowo”- przygotowywanie i kosztowanie zdrowych posiłków i przekąsek;
 • zapoznanie dzieci z pojęciem choroby i zarazków, poznanie odstawowych sposobów zapobiegania chorobom;
 • poznanie zawodów: lekarza,  pielęgniarki i farmaceuty oraz ich znaczenia dla naszego zdrowia;
 • poznanie co to jest zdrowy styl życia i jego znaczenia.

Prezentowane powyżej działania były wcześniej zaplanowane i zrealizowane według planu (część z nich zostało zmodyfikowanych według potrzeb). Kilka powyższych działań  wykraczało poza nasze plany i zamierzenia, gdyż staramy się brać udział w programach edukacyjnych, akcjach, projektach, które są ciekawe i pomocne w kształtowaniu nawyków i postaw prozdrowotnych. Niestety nie udało się zrealizować wszystkich planów i pomysłów głównie z powodu dużej absencji dzieci i przyczyn od nas niezależnych (w bieżącym roku nie udało się zrealizować wycieczki do pobliskiego ośrodka zdrowia, w zeszłym roku nie odbyło się zaplanowane spotkanie z leśnikiem oraz ratownikami medycznymi, nie zdołaliśmy również przygotować inscenizacji nt. bezpieczeństwa, natomiast w zamian przygotowaliśmy przedstawienie o zdrowym stylu życia).

 

III. EWALUACJA  PROJEKTU

Ewaluację projektu w naszym przedszkolu przeprowadzono poprzez:

 • Przeprowadzenie ankiet wśród pracowników przedszkola, nauczycieli oraz rodziców dzieci;
 • Rozmowy z dziećmi i ich rodzicami;
 • Obserwacje dzieci w przedszkolu;
 • Konkursy.

Na podstawie obserwacji dzieci podczas zajęć, spacerów, wyjazdów oraz codziennych sytuacji w przedszkolu można stwierdzić, że działania proekologiczne naszego przedszkola skutkowały tym, że dzieci zbliżyły się do przyrody, są wrażliwe na jej piękno, chętnie ją obserwują. Przedszkolaki wiedzą, że nie można niszczyć przyrody (i starają się tego nie robić), zauważają negatywną działalność ludzi w stosunku do naszej planety i sprzeciwiają się jej. Ponadto po konkursie wiedzy ekologicznej dla przedszkolaków okazało się, że dzieci (szczególnie starsze) dużo wiedzą nt. pozytywnych i negatywnych skutków działalności ludzkiej w stosunku do natury. Co więcej większość dzieci zdobyło umiejętności takie jak: segregacja śmieci, sadzenie i opieka nad roślinami w przedszkolu, dbanie o zwierzątka hodowane w przedszkolu. Dzięki udziale w licznych akcjach proekologicznych przedszkolaki poznały w jaki sposób można pomóc naszej planecie, chętnie brały udział w zbiórkach.

Oceniając efektywność działań mających na celu wdrożenie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa można stwierdzić, że większość dzieci przestrzega ustalonych w grupie zasad postępowania. Przeprowadzony w połowie czerwca 2013 r. konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pokazał, że prawie wszystkie przedszkolaki znają zasady zachowania się: w przedszkolu, w domu, na placu zabaw, na podwórku, w lesie, nad wodą i w górach, wiedzą jak chronić się przed słońcem oraz jak postępować w stosunku do obcych. Dzieci zdobyły również umiejętności takie jak: powiadomienie dorosłych o niebezpieczeństwie, udzielenie pierwszej pomocy (w miarę swoich możliwości), przybranie pozycji w przypadku ataku psa, prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Niestety nasze działania nie gwarantują tego, że dzieci zawsze będą zachowywały się bezpiecznie. Posiadają one wiedzę, która pomoże im zrozumieć jak należy postępować a jakich zachowań i sytuacji należy unikać. Mamy nadzieję, że nasze działania zaprocentują w przyszłości, póki co nasi wychowankowie są w takim wieku, że nie zawsze potrafią myśleć logicznie i w sposób przyczynowo- skutkowy. Stąd ważną rolę pełnią w naszej pracy rodzice, którzy są wdrażani do uczenia dzieci zasad bezpieczeństwa i bycia dla swoich dzieci po prostu dobrym wzorem do naśladowania.

Jeżeli chodzi o zagadnienia związane z higieną można stwierdzić, że dzieci mają większą świadomość jak ważny jest higieniczny styl życia. Przedszkolaki wiedzą jak dbać o higienę osobistą, potrafią samodzielnie korzystać z toalety,  samodzielnie myć zęby, ręce i buzię. Bardziej dbają o higienę osobistą oraz porządek wokół siebie. Dzieci wiedzą jak ważny dla naszego zdrowia  jest sen i ruch. Są aktywne, chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu. Przedszkolaki potrafią przygotowywać proste posiłki z zachowaniem zasad higieny. Dzieci znają pojęcie bakterii i zarazków, wiedzą jak unikać chorób, które one wywołują. Ponadto nasi wychowankowie potrafią wymienić główne zasady zdrowego stylu życia a także znają zawody lekarza, pielęgniarki oraz aptekarza. Dzieci wiedzą, że przedstawiciele tych zawodów pomagają nam powrócić do zdrowia  lub zachować zdrowie. Konkurs wiedzy o higienie przeprowadzony w maju b.r. pokazał, że dzieci posiadają szeroką wiedzę na temat zasad higieny osobistej, higieny pracy oraz higieny pomieszczeń.  Niestety sama wiedza nie sprawia, że przedszkolaki zawsze się do nich stosują. Dzieci często nie dbają o schludny wygląd, zapominają o umyciu rąk po skorzystaniu z ubikacji czy zapominają o wycieraniu nosa, nadal nie potrafią dobrać odpowiedniego stroju do warunków atmosferycznych. Są jednak w takim wieku, który charakteryzuje się wielką ciekawością, otwartością i chęcią naśladowania innych. Wiek przedszkolny jest idealnym czasem do kształtowania postaw prozdrowotnych oraz dobrych przyzwyczajeń.

 Z rozmów przeprowadzonych z rodzicami naszych wychowanków wynika, że dzieci pogłębiły swoją wiedzę na temat zdrowia, są bardziej samodzielne w dbaniu o higienę osobistą, bardziej dbają o porządek i ład w swoim otoczeniu, starają się nie szkodzić środowisku naturalnemu poprzez zaśmiecanie, niszczenie roślin czy dokuczanie zwierzętom. Rodzice twierdzą, że ich dzieci znają zasady zachowania się w różnych miejscach, w tym zasady poruszania się po drodze. Rodzice są zadowoleni, że w przedszkolu prowadzone są działania mające na celu edukację zdrowotną ich dzieci, doceniają pracę nauczycieli w tym kierunku, są chętni do włączenia się do projektu Szkoły Promującej Zdrowie.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2013 roku wynika, że rodzice uważają nasze przedszkole za miejsce bezpieczne, sprzyjające zdrowiu fizycznemu i psychicznemu ich dzieci. W opinii rodziców przedszkole dba o rozwój swoich wychowanków, stwarza im dobre warunki do zabawy i nauki. Natomiast badania z  2015 roku  pokazały, że  rodzice są zadowoleni z pracy Samorządowego Przedszkola w Dydni. Większość ankietowanych docenia wysiłki nauczycieli i pracowników przedszkola, aby wygląd, organizacja i opieka nad dziećmi były jak najlepsze. Rodzice są zadowoleni z pracy nauczycieli jak również obiegiem informacji pomiędzy nimi a przedszkolem. Wyniki ankiety pokazały, co ewentualnie należy poprawić w pracy przedszkola i co należy kontynuować

 

IV. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA AKCEPTACJI ŚRODOWISKA DLA IDEI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE, W TYM STOPIEŃ ŚWIADOMOŚCI I ZAANGAŻOWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Chęć przystąpienia naszej placówki do sieci szkół promujących zdrowie zrodziła naturalną potrzebę zaznajomienia społeczności przedszkolnej z ideą Szkół Promujących Zdrowie oraz poprawnego jej rozumienia. Nauczyciele zapoznali się z koncepcją SzPZ na Radzie Pedagogicznej, przedszkolaki na zorganizowanych zajęciach dydaktycznych,  rodzice na zebraniach dla rodziców, natomiast pracownicy na specjalnym szkoleniu prowadzonym w przedszkolu. Nauczyciele, rodzice naszych wychowanków, pracownicy przedszkola oraz dzieci (w miarę swoich możliwości) akceptują koncepcję SzPz, potrafią wymienić jej cechy, cele czy zadania. Członkowie społeczności przedszkolnej z zaangażowaniem uczestniczą w różnych formach promocji zdrowia w przedszkolu i w środowisku lokalnym.

Rada pedagogiczna przedszkola w pełni akceptuje i popiera ideę szkoły promującej zdrowie i członkostwo naszego przedszkola w sieci szkół promujących zdrowie. Nauczyciele w miarę swoich możliwości włączają się w działania przedszkola mające na celu promocję zdrowia.

 

V. REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W DYDNI

Edukacja zdrowotna w Samorządowym Przedszkolu w Dydni odbywa się na podstawie autorskiego programu „Zdrowie przedszkolaka”. Treści nauczania oraz metody pracy są dostosowane do wieku dzieci i ich możliwości. Edukacja zdrowotna obejmuje wyposażanie dzieci w wiedzę na tematy związane ze zdrowiem (dzieci uczą się jak dbać o zdrowie własne i innych) oraz szereg niezbędnych umiejętności, jak również kształtowanie postaw prozdrowotnych. Oprócz edukacji dzieci przedszkole do swych działań zachęca  pracowników przedszkola. Ważne miejsce w naszych działaniach odgrywają rodzice dzieci, których traktujemy jako partnerów w edukacji zdrowotnej ich dzieci. Zachęcamy ich nie tylko do udziału w spotkaniach, akcjach czy programach ale również do dzielenia się własnymi pomysłami, sugestiami, do inicjowania nowych działań na rzecz promocji zdrowia.

Nauczyciele i pracownicy przedszkola starają stworzyć w przedszkolu środowisko sprzyjające zdrowiu. Staramy się, by atmosfera panująca w przedszkolu była miła, oparta na zaufaniu i otwartości. Dbamy o to, by dzieci miały jak najwięcej ruchu, aby ich dieta była  dostosowana do ich wieku i potrzeb (w przedszkolu wprowadzono dystrybutory z wodą, dzieci nie przynoszą do przedszkola niezdrowych przekąsek w tym słodyczy, chipsów i słodkich napojów, przedszkolny jadłospis posiada pozytywną ocenę Sanepidu) , by przebywały w czystych, odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach. Edukacja odbywa się głównie poprzez zabawę, na zajęciach dydaktycznych i okazjonalnie, zarówno w przedszkolu jak i poza nim.

Przedszkole działa również w środowisku lokalnym, gdzie promuje zdrowy styl życia. Czerpiemy jak najwięcej z zasobów  dostępnych w najbliższym otoczeniu w taki sposób, by uzyskać obustronne korzyści.

 

VI.  INFORMACJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Współpraca z rodzicami przebiegała w następujący sposób:

 • Zapoznanie rodziców z koncepcją a następnie realizacją projektu SzPz;
 • Udział rodziców w badaniach sondażowych;
 • Opiniowanie pomysłów i działań prozdrowotnych przedszkola;
 • Zaangażowanie rodziców w zbiórki surowców wtórnych;
 • Udział rodziców w szkoleniach, prelekcjach;
 • Udział w zajęciach otwartych „Rodzina w ruchu”;
 • Udział w konkurencjach i konkursach dla rodziców organizowanych w przedszkolu;
 • Udział w akcjach i programach edukacyjnych „Mamo, Tato, wolę wodę!” oraz „Dzieciństwo bez próchnicy;”
 • Występ rodziców w przedstawieniach: .„Nowoczesny Kopciuszek” oraz „O żabce, która mamy nie słuchała” ukazujących wagę zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa;
 • Przygotowanie zdrowych przekąsek na coroczny piknik rodzinny;
 • Pomoc w organizacji uroczystego rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez przedszkole „Woda skarbem i życiem- pijmy ją na zdrowie!”
 • Kontynuacja działań promujących zdrowie w domach rodzinnych dzieci.

Nasza placówka nawiązała współpracę z następującymi instytucjami:

 • Zespół Szkół w Dydni- prezentacja programów artystycznych dla uczniów szkoły: inscenizacja o wodzie, program antynikotynowy, przedstawienie o ekologii; przygotowanie plakatów (antynikotynowych i antyalkoholowych), które wywieszono w szkole; udział uczniów zespołu w konkursie plastycznym organizowanym przez przedszkole; przygotowanie zajęć dla przedszkolaków nt. właściwości wody przez nauczycielki chemii oraz biologii;
 • Urząd Gminy Dydnia- udział w zbiórce makulatury prowadzonej w przedszkolu; warsztaty ekologiczne dla dzieci prowadzone przez pracownika Urzędu Gminy; przygotowanie w przedszkolu spotu informacyjnego nt. zasad segregacji śmieci dostępny na stronie internetowej urzędu;
 • Ośrodek Zdrowia „S-med.” w Dydni- współpraca z higienistką szkolną- wizyty w przedszkolu, pedagogizacja rodziców przez higienistkę;
 • Posterunek Policji w Dydni- coroczna wizyta w przedszkolu- prezentacja zawodu policjanta; pogadanka nt. zasad ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa;
 • Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie- spotkanie edukacyjne dla dzieci- prezentacja filmu edukacyjnego nt. zasad ruchu drogowego;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dydni- prezentacja wozu i sprzętu strażackiego, pogadanka nt. zasad przeciwpożarowych;
 • Powiatowa Straż Pożarna w Brzozowie- prezentacja zawodu strażaka, oglądanie budynku straży pożarnej, pogadanka nt. zasad przeciwpożarowych;
 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Brzozowie-   pogadanka dla dzieci nt. zasad higieny osobistej, sposobów zapobiegania chorobom oraz zasad zdrowego żywienia; szkolenie dla rodziców nt. zasad zdrowego żywienia dzieci; zaopiniowanie przedszkolnego  jadłospisu;
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzozowie- szkolenia dla rodziców nt. zdrowia psychicznego dzieci oraz zasad poprawnej komunikacji z dziećmi;
 • Centrum Badań Profilaktycznych- warsztaty dla dzieci nt. sposobów radzenia sobie z emocjami;
 • Nadleśnictwo Brzozów- pogadanka nt. znaczenia drzew w życiu człowieka, zasad zachowania się w lesie; udział w przedszkolnych obchodach Święta Drzewa, ofiarowanie sadzonek drzew;
 • Uzdrowiska Rymanów Zdrój i Iwonicz Zdrój- pogadanka nt. właściwości wód leczniczych, oprowadzenie po uzdrowiskach, umożliwienie degustacji wód leczniczych;
 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy oddział w Dydni- pomoc w zbiórce pustych kartridży i tonerów do drukarek  w ramach akcji „Zbieraj kartridże, ratuj konie”;
 • WORD Krosno i Rzeszów- współorganizowanie zajęć o bezpieczeństwie w ruchu drogowym z wykorzystaniem „Mini Miasteczka dla Przedszkolaka”; ufundowanie nagród w konkursie dla dzieci i ich rodziców nt. zasad bezpieczeństwa;
 • Ratownicy Medyczni z Sanoka- pokaz pierwszej pomocy na Piknikach Rodzinnych pod hasłem bezpieczeństwa;
 • Caritas Archidiecezji Przemyskiej- pogadanka dla dzieci nt. zasad zapobiegania chorobom oraz elementów pierwszej pomocy;
 • Oczyszczalnia Ścieków w Obarzymie- pogadanka nt. sposobów oczyszczania wody;
 • Nafta- Gaz w Grabownicy Starzeńskiej- pogadanka nt. znaczenia węgla, ropy naftowej oraz gazu ziemnego w życiu człowieka prowadzona przez pana górnika (Barbórka);
 • Lokalne media- prezentacja efektów działań naszego przedszkola w zakresie promocji zdrowia.

 

VII. INFORMACJE NA TEMAT SZKOLEŃ DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

Szkolenia rady pedagogicznej:

 • Szkolenia dotyczące realizacji projektu (koncepcji i idei SzPz, cele, program, problemy priorytetowe) prowadzone przez przedszkolnego koordynatora;
 • Szkolenie prowadzone przez edukatora w ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”;
 • Szkolenie nt. bezpieczeństwa psychicznego dzieci prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzozowie.
 • Coroczne szkolenia na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przed medycznej prowadzone przez edukatora Studium Edukacji Dorosłych;
 • Szkolenie „Jak uczyć o odpadach” prowadzone przez przedszkolnego koordynatora.

Szkolenia dla dzieci (w formie warsztatów lub pogadanki):

 • Szkolenie dotyczące realizacji programu SzPz;
 • Szkolenie dotyczące zdrowego stylu życia prowadzone przez lekarza pediatrę;
 • szkolenie nt. higieny jamy ustnej prowadzone przez edukatora projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”;
 • Szkolenie na temat zasad zapobiegania chorobom oraz elementów pierwszej pomocy prowadzone prze pielęgniarkę środowiskową pracującą w Caritas Archidiecezji Przemyskiej;
 • Szkolenie nt. pierwszej pomocy prowadzone przez panią dyrektor naszego  przedszkola;
 • Szkolenie na temat zasad segregacji odpadów prowadzone przez pracownika Urzędu Gminy Dydnia;
 • Szkolenie nt. właściwości wody prowadzone przez nauczycielki z Zespołu Szkół w Dydni;
 • Szkolenie nt. zasad zachowania się w lesie prowadzone przez pracownika Nadleśnictwa  Brzozów oraz pana leśnika;
 • Szkolenie prowadzone przez funkcjonariuszy Policji z Dydni oraz Brzozowa dotyczące zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu i poza nim;
 • Szkolenie dotyczące zasad przeciwpożarowych prowadzone przez strażaków  Ochotniczej Straży Pożarnej w Dydni oraz Powiatowej Straży Pożarnej z Brzozowa;
 • Szkolenie na temat emocji prowadzone przez pracowników Centrum Badań Profilaktycznych;
 • szkolenie nt. zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem prowadzone przez przedszkolnego koordynatora.

Szkolenia dla rodziców:

 • Szkolenie dotyczące realizacji projektu SzPz;
 • Szkolenie na temat zdrowego odżywiania się prowadzone przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzozowie;
 • Szkolenia na temat bezpieczeństwa psychicznego dzieci oraz rozwoju dzieci prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzozowie;
 • Szkolenie nt. zasad w ruchu drogowym prowadzone przez funkcjonariuszy Policji z Brzozowa;
 • Szkolenie nt. zasad pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników medycznych z Sanoka;
 • szkolenie nt. higieny jamy ustnej prowadzone przez edukatora projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”.

 

VIII.  OPIS PRACY PRZEDSZKOLNEGO KOORDYNATORA

Działalność koordynatora- mgr Anna Wolwowicz:

 • udział w szkoleniach na temat Szkoły Promującej Zdrowie;
 • poszerzanie wiedzy na tematy prozdrowotne i proekologiczne;
 •  zapoznanie Rady Pedagogicznej i rodziców z ideą SzPZ;
 • pozyskiwanie członków społeczności przedszkolnej
  i sojuszników  oraz podjęcie wzajemnych zobowiązań, niezbędnych dla skutecznych działań;
 • budowanie planów działań szkoły w zakresie promocji zdrowia;
 •  inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych
   z promocją zdrowia w przedszkolu oraz w środowisku lokalnym;
 •  kierowanie pracą przedszkolnego zespołu promocji zdrowia;
 • współudział w kształceniu pracowników przedszkola w zakresie promocji zdrowia;
 •  rozwijanie własnych umiejętności z zakresu promocji zdrowia, współdziałania z innymi ludźmi;
 • opracowanie ankiet, przygotowanie prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych, gazetek szkolnych, opracowanie  scenariuszy zajęć;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci z zakresu edukacji zdrowotnej;
 • przygotowanie raportu z okresu przygotowawczego.

Działalność zespołu koordynującego:

Na działalność zespołu składa się wybór problemu priorytetowego oraz określenie przyczyn i sposobów rozwiązań tego problemu. Członkowie zespołu planują realizację projektu na cały rok z uwzględnieniem konkretnych zadań do wykonania. Ponadto zespół decyduje w jakich akcjach i programach edukacyjnych bierze udział nasze przedszkole. Kilka razy do roku zespół spotyka się, by omówić efekty dotychczasowych działań promujących zdrowie, jak również określić kierunek dalszych działań. Z każdego takiego spotkania sporządza się notatkę.

Szczegółowe zadania członków zespołu koordynującego:

1. Dyrektor przedszkola- mgr Dorota Bluj:

 • Nadzorowanie realizacji projektu, zespół ewaluacyjny, budowanie planu działań przedszkola  w zakresie promocji zdrowia;
 • Organizacja zajęć gimnastycznych, korekcyjnych i sportowych;
 • Organizowanie spotkań z leśnikiem, strażakami, policjantami, ratownikami medycznymi itp.;
 • Organizacja imprez;
 • Pozyskiwanie sponsorów i sojuszników;
 • Promocja działań przedszkola w środowisku lokalnym.

2. Wychowawca – mgr Agnieszka Tokarczyk:

 • Planowanie projektów związanych z edukacją zdrowotną;
 • Koordynator projektów dotyczących bezpieczeństwa i ekologii;
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. promocji zdrowia w Samorządowym Przedszkolu w Dydni;
 • Zespół ewaluacyjny.

IX. INFORMACJE NA TEMAT WYNIKÓW MONITOROWANIA SAMOPOCZUCIA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ (STOPNIA ZADOWOLENIA Z PRZEDSZKOLA)

Monitorowanie samopoczucia społeczności przedszkolnej obejmowało następujące badania ankietowe:

 • wrzesień 2013 roku-  ankieta dla rodziców i nauczycieli przedszkola mająca na celu sprawdzenie, czy Samorządowe Przedszkole w Dydni jest miejscem bezpiecznym dla dzieci;
 • październik  2013 roku- badanie stopnia zadowolenia z przedszkola przeprowadzone wśród rodziców naszych wychowanków, nauczycieli i pracowników przedszkola;
 • grudzień 2013 roku- ankieta dla rodziców nt. bezpieczeństwa psychicznego dzieci uczęszczających do naszego przedszkola;
 • maj 2015 roku- badanie stopnia zadowolenia z przedszkola wśród rodziców naszych wychowanków, nauczycieli i pracowników przedszkola.

Innym sposobem monitorowania samopoczucia społeczności przedszkolnej były obserwacje i codzienne rozmowy z rodzicami jak również pracownikami przedszkola oraz coroczne podsumowanie i  ocena współpracy przedszkola z rodzicami.

Z przeprowadzonej ewaluacji badania klimatu społecznego naszej placówki wynika, że nasze przedszkole  troszczy się o dobre samopoczucie dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkola:

 • Dzieci chętnie chodzą do przedszkola; chętnie nabywają wiedzę i umiejętności;
 • Nauczyciele i pracownicy przedszkola lubią swoją pracę, cenią siebie nawzajem, są autorytetem i wzorem dla dzieci, są doceniani przez dyrekcję;
 • Rodzice cieszą się, że ich dzieci uczęszczają do przedszkola, w którym troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i ogólny rozwój wychowanków.

X. OPIS DOSTĘPNEGO DLA PRZEDSZKOLA SPOSOBU WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA

 Samorządowe Przedszkole w Dydni współpracuje z higienistką szkolną, która kilka razy w roku sprawdza czystość głów naszych wychowanków. Ponadto pani higienistka uczestniczyła w pedagogizacji rodziców.  Dodatkowo przedszkole współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Brzozowie. Współpraca ta polegała na zaopiniowaniu przedszkolnego jadłospisu, przygotowaniu pogadanki dla dzieci nt. zdrowego odżywiania się oraz sposobów unikania chorób, udział w pedagogizacji rodziców nt. zasad żywienia dzieci.

 

Opracowanie: Anna Wolwowicz

 

ZAPRASZAMY

Tel: 13 430 32 53

Skrzynka na sygnały

Wypełnij Odpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Numery telefonów:
Grupa I
798962708
Grupa II
13 430 32 53
Grupa III
789 023 190
Przedszkolna kuchnia
789 028 880
 
 
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.