Logo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

Modyfikacja koncepcji pracy Samorządowego Przedszkola w Dydni.

 

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

 

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

 

Podstawowe informacje o placówce

Nazwa przedszkola: Samorządowe Przedszkole w Dydni

Rok założenia: 2009 r.

Adres: 36-204 Dydnia 212

Organ prowadzący: Gmina Dydnia

Organ nadzorujący: Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Liczba oddziałów: 3

Liczba wychowanków: 75

Personel pedagogiczny: 6 nauczycielek

Personel niepedagogiczny: 3 asystentki nauczyciela

Zajęcia dodatkowe w placówce: zajęcia zdrowotne, zajęcia ruchowe, zajęcia muzyczno- rytmiczne, język angielski, zajęcia artystyczne, zajęcia matematyczne, zajęcia logopedyczne, religia

 

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje
  je do podjęcia nauki w szkole
 • Zwraca szczególną uwagę na indywidualność każdego dziecka, jego predyspozycje, czy ograniczenia
 • Zajęcia w przedszkolu stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
  i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikację interpersonalną
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Nasze przedszkole jest miejscem, w którym każde dziecko:

 • Jest dla nas ważne
 • Jest ufne w stosunku do nauczycieli, radosne i otwarte
 • Jest otoczone opieką, czuje się akceptowane i bezpieczne
 • Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola
 • Poznaje siebie i swoje uczucia, oraz szanuje uczucia innych osób
 • Potrafi zachować się w sposób akceptowany społecznie
 • Jest samodzielne na miarę swojego wieku i sprawności
 • Uczy się samodzielności i społecznie akceptowanych zachowań, które będą niezbędne w podejmowaniu kontaktów z rówieśnikami i innymi ludźmi
 • Jest świadome multikulturowości świata, jest tolerancyjne i otwarte na inne kultury i narodowości
 • Jest traktowane indywidualnie, a wymagania mu stawiane są na miarę jego możliwości
 • Jest tolerancyjne wobec dzieci i ludzi niepełnosprawnych, chorych, potrafi dzielić się z innymi
 • Jest ciekawe świata, otaczającej je rzeczywistości- chętnie zadaje pytania, jest dociekliwe
 • Jest dobrze przygotowane do podjęcia dalszych szczebli edukacji
 • Rozwija swoje kompetencje językowe w języku ojczystym i obcym
 • Ma możliwość rozwijania swoich predyspozycji, poszerzania swoich zainteresowań, jest kreatywne
 • Jest odpowiedzialne za zdrowie własne i środowisko , wie jak dbać o środowisko.

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
 • zwraca uwagę na pomoc dzieciom mających różne trudności
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne, patriotyczne
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole:

 • potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia
 • wykazuje :

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego

- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego

- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

-  umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość

- umiejętność współpracy w grupie

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami

-  tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

- samodzielność

- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

 • posiada:
  -zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
  -wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
  -podstawowa wiedzę o świecie
 • umie:
  - cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
 • rozumie, zna, przestrzega:
  - prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
  -zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
  - zasady kultury współżycia, postępowania
  - kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
  - potrzebę szanowania przyrody i środowiska
 • nie obawia się:
  - występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole
  - chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami
  - wykazywać inicjatywy w działaniu
  - wyrażania swoich uczuć.

 

Dziecko ma prawo do:
- życia i rozwoju
- swobody myśli, sumienia i wyznania
- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła
- spokoju i samotności, gdy tego chce
- odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci
- snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone
- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
- wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
- wspólnoty i solidarności w grupie
- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy
- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw

- pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia                           - nauki

- informacji
- badania i eksperymentowania
- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
- doświadczenia konsekwencji swojego zachowania
- zdrowego żywienia.

 

Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna

- pochwała przed całą grupą

- pochwała przed rodzicami

- oklaski

- emblematy

- przydział funkcji.       

 

Stosowane kary:

- brak nagrody

- upomnienie ustne

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.


 

Rola nauczyciela  – wychowawcy

Nauczyciel:
- ma obowiązek materialnego porządku (pielęgnuje otoczenie, tak by było ono czyste  i uporządkowane)

- wspiera swoich wychowanków

- zapewnia podmiotowe i indywidualne traktowanie każdego dziecka i dba o jego wszechstronny rozwój

- uczy korzystać z pomocy dydaktycznych,

- zna potrzeby swoich wychowanków, wspiera ich podczas rozwijania swoich zainteresowań oraz gdy potrzebują pomocy

- obserwuje dzieci, aby poznać ich wszechstronnie możliwości oraz wspomóc ich w odpowiedni sposób ( zarówno poprzez rozwijanie uzdolnień, jak również korygowanie braków)

- udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, które potrzebują indywidualnej pracy

- spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny

- posiada umiejętność kreatywnego zagospodarowania czasu pracy z dziećmi, aby mogły wszechstronnie się rozwijać

- pracuje z pasją, ciągle doskonali swoje umiejętności i wzbogaca wiedzę

- ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania oraz zachęca ich do aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola

- wraz z innymi nauczycielami dba o sprawność realizacji wszystkich założeń pracy przedszkola.
 

Cele ogólne wynikające z przepisów prawa ( rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym)

Cele główne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego
  i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV Zarządzanie przedszkolem.

 • Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

 

Cele strategiczne

 • Stworzenie wspólnie z rodzicami przyjaznego przedszkola, w którym każde dziecko –otoczone troskliwą opieką, będzie rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i uzdolnienia, zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne mu do osiągnięcia dojrzałości szkolnej
 • Tworzenie przyjaznego klimatu społecznego dla wszystkich członków społeczności przedszkolnej (dzieci, rodziców i pracowników przedszkola) – kierowanie się odpowiedzialnością za siebie i innych, wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem, doskonalenie umiejętności współżycia społecznego
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci
 • Wykorzystywanie twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej, która ustawicznie podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia
 • Realizacja programów, mających na celu podnoszenia wiedzy i kompetencji dzieci oraz zapewniające im możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań ( zajęcia zdrowotne, artystyczne, matematyczne, muzyczno- rytmiczne, ruchowe)
 • Promowanie zdrowego stylu życia w domu dziecka i w przedszkolu – realizacja programu edukacji zdrowotnej
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
  i wychowania dzieci
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy, powiatu
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności
 • Systematyczne podnoszenie poziomu bazy materialnej przedszkola.

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci
 • Zdrowy styl życia członków społeczności przedszkolnej
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynków
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji
  w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.


 

Główne kierunki działań w zakresie pracy pedagogicznej:

 • szerzenie idei Przedszkola Promującego Zdrowie
 • edukacja prozdrowotna dzieci oparta o autorski program zdrowotny;
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie sprawności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości, kreatywności, samodzielności
 • zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, które mają problemy zarówno edukacyjne, jak również społeczne, komunikacyjne itp.;
 • budowanie systemu wartości uniwersalnych najbliższych dziecku, dotyczących przyjaźni, rodziny, regionu, ojczyzny
 • kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej do racjonalnego radzenia sobie w różnych sytuacjach
 • nauka przyjmowania porażek, radzenia sobie ze stresem, złością, wyrażania swoich uczuć w konstruktywny sposób
 • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych i stosowanie ich w relacjach z dziećmi  i dorosłymi
 • stwarzanie sytuacji i warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie w duchu szacunku i tolerancji do odmienności innych ludzi
 • troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci- zachęcanie do uczestnictwa w sportach, zabawach ruchowych, edukacja prozdrowotna i propagowanie zdrowego stylu życia, jak również edukacja do bezpieczeństwa
 • budowanie wiedzy na środowisku społecznym, przyrodniczym, technicznym
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, stymulowanie twórczej ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej, plastycznej
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 

Główne kierunki działań w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej:

 • Poznawanie w ramach WDN najnowszych metod pracy z dziećmi i stosowanie ich w codziennej pracy wychowawczo- dydaktycznej
 • Aktywne uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach
 • Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym
 • Wspólne planowanie i realizowanie działań w zakresie pracy zespołów zadaniowych i ewaluacyjnych
 • Współpraca dyrektora, nauczycielek, specjalistów w tworzeniu atmosfery życzliwości, koleżeństwa, zgodnego współdziałania, wzajemnej pomocy i wsparcia w podnoszeniu poziomu pracy.

 

Główne kierunki działań w zakresie pracy organizacyjnej i administracyjno- gospodarczej:

 • Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i warunków sanitarno- higienicznych w przedszkolu
 • Zapoznanie pracowników i rodziców z aktualnymi przepisami prawa oświatowego oraz dokumentacją
 • Przestrzeganie praw pracowników oraz regulaminów i zarządzeń
 • Podnoszenie jakości żywienia przez wzbogacanie i urozmaicanie jadłospisu
 • Doskonalenie zawodowe pracowników przez uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje
 • Uzupełnianie wyposażenia przedszkola w urządzenia i sprzęt
 • Przeprowadzanie remontów zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi

 

Główne kierunki działań w zakresie współpracy z rodzicami:

 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez informowanie o działaniach wychowawczo-dydaktycznych, wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu edukacji przedszkolnej (jak również edukacji zdrowotnej)
 • rzetelne udzielanie informacji na temat rozwoju dziecka, jego zachowań i funkcjonowania  w grupie rówieśników,
 • przekazywanie informacji o wynikach diagnozy gotowości szkolnej dziecka 
 • udzielanie przez nauczycielki i specjalistów porad i wskazówek dotyczących rozpoznawania przyczyn trudności dziecka oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy
 • stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu przedszkola (włączanie rodziców w organizację wycieczek i imprez przedszkolnych, w realizację programów/akcji, w których bierze udział przedszkole, angażowanie rodziców w różnorodne prace społeczne na rzecz przedszkola, pomoc w pozyskiwaniu sponsorów)
 • angażowanie rodziców dzieci w realizację programu Przedszkole Promujące Zdrowie, zachęcanie ich do kontynuowania w domu zachowań prozdrowotnych 
 • współpraca w ramach wzbogacania bazy przedszkola i uatrakcyjniania pobytu dzieci
 •  finansowanie z funduszu Rady Rodziców zakupu materiałów i niezbędnych rzeczy do przedszkola . 
   

Współdziałanie nauczycieli i specjalistów z rodzicami poprzez następujące formy kontaktów:
- rozmowy indywidualne
- zebrania ogólne
- zajęcia otwarte dla rodziców
- imprezy i uroczystości przedszkolne
- kącik informacyjny dla rodziców w szatni przedszkola
- strona internetowa.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci

 • przeprowadzenie diagnozy, obserwacji wstępnej, śródrocznej, końcowej
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej śródrocznej  końcowej
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu
 • dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy
 • badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

- prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

-teczek prac i innych dokumentów,

-arkuszy obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka,

-albumów, kronik,

-materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

-rozmów.

 

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
  i wychowania
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej
 • nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaję się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

Główne kierunki działań w zakresie współpracy ze środowiskiem:
Przedszkole współpracuje z instytucjami, mediami, służbami lokalnymi, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi. Celem tej współpracy jest:     

 • szerzenie w środowisku lokalnym idei Przedszkola Promującego Zdrowie
 • rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień dzieci
 • prezentowanie ich umiejętności i osiągnięć
 •  kształtowanie postaw społecznych
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci
 • uatrakcyjnianie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej
 • poszerzanie kontaktów zawodowych kadry, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci
 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego
 • promocja przedszkola.
   

Działania promujące przedszkole w środowisku lokalnym obejmują:

 • prezentowanie przez wszystkich pracowników życzliwej postawy wobec klientów przedszkola
 • upowszechnianie informacji o osiągnięciach wychowanków, różnorodnych imprezach i ważnych wydarzeniach w lokalnych mediach
 • uczestniczenie w konkursach i imprezach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim
 • prowadzenie kroniki przedszkola
 • prowadzenie strony internetowej i kącików informacyjnych dla rodziców
 • dbałość o estetykę wewnątrz i na zewnątrz budynku
 • zapraszanie nauczycieli z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń
 • badanie losów absolwentów.

 

Współpraca z innymi instytucjami:

- Urząd Gminy Dydnia- akcje, konkursy, sprawy organizacyjne
- Komenda Policji- bezpieczeństwo, profilaktyka, prewencja
- Straż Pożarna- bezpieczeństwo, ewakuacja
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
- Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- GOK w Dydni
-SANEPID Brzozów
- sponsorzy.

 

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami
 • obserwacji zajęć
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych.

 

Metody pracy nauczycieli

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka:

 • metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,
 • Ruch Rozwijajacy Weroniki Sherbone
  opowieść ruchowa
 • gimnastyka ekspresyjna
 • gimnastyka rytmiczna
 • pedagogika zabawy
 • gimnastyka mózgu
  Metoda Dobrego Startu
 • relaksacja
 • bajkoterapia
 • zabawy paluszkowe.

Nauczyciele realizować będą w grupach: Program Adaptacyjny, Program profilaktyczno -wychowawczy, autorski program nauki języka angielskiego „English is fun”, programy zajęć dodatkowych, autorski program edukacji zdrowotnej „ Zdrowie Przedszkolaka”.
 

Formy pracy

 • praca indywidualna
 • praca w małych zespołach
 • praca z całą grupą
 • „otwarte drzwi”
 • zabawy.

 

Kierownictwo placówki

Rolę kierowniczą placówki oświatowej – przedszkola pełni DYREKTOR, który:

 • sprawuje nadzór pedagogiczny
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej
 • pełni rolę pracodawcy
 • organizuje pracę nauczycieli
 • inspiruje nauczycieli do działania
 • kieruje działalnością przedszkola.
   

Na wniosek dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, jest w przedszkolu utworzone stanowisko WICEDYREKTORA, który:

 • zastępuje dyrektora w zakresie, do jakiego został upoważniony
 • wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem.

 

Podział kompetencji

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:

 • protokolant Rad Pedagogicznych,
 • współpraca z PPP
 • prowadzenie kroniki i strony internetowej przedszkola
 • badanie losów absolwentów
 • promocja przedszkola
 • dekoracja placówki
 • organizacja wycieczek
 • praktyki studentów i opieka nad stażystami
 • święta z udziałem dzieci
 • współpraca z innymi instytucjami
 • współpraca zespołu pedagogicznego: tworzenie zespołów zadaniowych, tworzenie rocznych programów pracy, ankiety, arkusze diagnostyczne, raporty, diagnozy, monitoring procesów zachodzących w przedszkolu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

 

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować
zmiany w tekście będą nanoszone na zebraniach Rady Pedagogicznej każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji, raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków, rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.

Koncepcja jest podstawą do opracowania rocznego planu pracy przedszkola na każdy rok szkolny. Roczny plan pracy zawiera min. zadania do pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz sposoby ich realizacji, plan współpracy z rodzicami i środowiskiem, kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych. Realizacja rocznego planu pracy podlega analizie i ocenie na półrocze i koniec każdego roku szkolnego.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY

Tel: 13 430 32 53

Skrzynka na sygnały

Wypełnij Odpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Numery telefonów:
Grupa I
798962708
Grupa II
13 430 32 53
Grupa III
789 023 190
Przedszkolna kuchnia
789 028 880
 
 
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.