Logo

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Dydni

Przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka podczas pobytu w przedszkolu. Dlatego też, celem zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu, ustala się następujące procedury dotyczące przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.


Poniższe procedury dotyczą nauczycieli, Rodziców, prawnych opiekunów oraz osoby upoważnione.1. Dziecko powinno być przyprowadzone i odebrane z przedszkola przez Rodziców ( prawnych opiekunów ) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.

2. Osobą upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola jest osoba pełnoletnia, w szczególnych przypadkach rodzeństwo, które ukończyło 13 lat.

3. Rodzice ( prawni opiekunowie ) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach na stałe upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

4. W dokumentacji grupy przedszkolnej prowadzona jest ewidencja adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

5. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inne osoby dorosłe zdolne do podejmowania czynności prawnych upoważnione na piśmie przez rodziców.6. W wyjątkowych, nagłych przypadkach rodzic może telefonicznie zgłosić nauczycielowi, kto odbierze dziecko z przedszkola.

7. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka z przedszkola powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela.8. Rodzice ( prawni opiekunowie lub osoby upoważnione ) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczyciela oraz od chwili odebrania z grupy i powiadomienia o tym fakcie nauczyciela.

9. Dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedszkola w ustalonych godzinach tj. od 6.30 do 15.30.

10. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są :
- rozebrać dziecko w szatni,
- osobiście przekazać dziecko nauczycielce grupy.

11. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

12. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

13. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

14. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat (np. alergie pokarmowe, schorzenia wziewne) należy zgłaszać wyłącznie pisemnie.

15. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są do:
- osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się grupą,
- ubrać dziecko w szatni.

16. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia dziecka do sali do chwili odebrania przez Rodziców lub osobę upoważnioną.

17. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez Rodziców ( prawnych opiekunów lub osoby upoważnione ) na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, na ulicy, przed salą zajęć, w szatni lub na terenie ogrodu – w sytuacji kiedy nie został odnotowany przez nauczyciela fakt, że dziecko zostało przyprowadzone przez Rodziców do przedszkola ( osobiste przekazanie dziecka nauczycielce ) lub kiedy Rodzice lub osoba upoważniona osobiście poinformowały nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. W takich sytuacjach pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą Rodzice (opiekunowie prawni ) lub osoby upoważnione.

18. Osoby upoważnione przez Rodziców lub prawnych opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola winny osobiście zgłosić się do nauczyciela w celu odebrania dziecka przedszkola.

19. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.

20. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, należy poinformować Dyrekcję Przedszkola, która podejmie czynności nawiązania kontaktu z Rodzicami lub prawnymi opiekunami.

21. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

22. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 16:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie Rodziców lub inne osoby upoważnione.

23. W przypadku, gdy nauczyciel nie może skontaktować się z Rodzicami bądź osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, powiadamia dyrektora placówki. A dyrektor najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicami lub osobami upoważnionymi.

24. O przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i Rady Rodziców.

25. Rodzice ( prawni opiekunowie ) zobowiązani są przekazywać aktualny telefon kontaktowy.

26. Życzenie jednego z Rodziców dot. nieodbierania dziecka z przedszkola przez drugiego z rodziców, musi być poświadczone osobistym pismem opartym na orzeczeniu sądowym.

27. W trakcie festynów i imprez integracyjnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice ( prawni opiekunowie, osoby upoważnione), którzy mają obowiązek powiadomienia nauczyciela o zamiarze oddalenia się z terenu placówki.

28. W trakcie festynów i imprez integracyjnych organizowanych przez przedszkole rodzice (prawni opiekunowie), lub osoby upoważnione mają obowiązek uczestnictwa w spotkaniu oraz sprawowania opieki nad dzieckiem.

29. Nauczycielki zatrudnione w naszym przedszkolu, nie są a tym samym nie mogą być upoważnione przez Rodziców (prawnych opiekunów ) lub inne osoby upoważnione – do chwilowego sprawowania opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do naszego przedszkola pozostawionym przez Rodziców w sali zajęć lub przedszkolnym ogrodzie, celem dokonania czynności nie związanych z przyprowadzaniem lub odebraniem dziecka z przedszkola.

30. W sytuacji, kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dziecka z ogrodu bądź z sali zajęć pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą osoby odbierające ( samodzielne bieganie dzieci po schodach, samodzielne korzystanie z toalet, wielokrotne powracanie do sali zajęć po wykonane prace plastyczne bądź po pozostawioną zabawkę.)

31. Apelujemy o nie przyprowadzanie psów, kotów i innych zwierząt na teren przedszkola i placu zabaw, a także o nie pozostawianie zwierząt uwiązanych do ogrodzenia wokół przedszkola.

32. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

33. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani rodzice dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Dydni. Potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu ogólnym.

34. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2011r

ZAPRASZAMY

Tel: 13 430 32 53

Skrzynka na sygnały

Wypełnij Odpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Numery telefonów:
Grupa I
798962708
Grupa II
13 430 32 53
Grupa III
789 023 190
Przedszkolna kuchnia
789 028 880
 
 
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.